Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje :

Publikacje-dr-hab.-Marek-Monkiewicz, prof. SGH

KZiF - Instytut Ekonometrii - Zakład Ryzyka i Ubezpieczeń - Publikacje
 

 Publikacje M. Monkiewicz

 

Wykaz wszystkich publikacji naukowych
dr hab. Marka Monkiewicza prof. SGH:

 

2021

  

Książki i rozdziały w książkach:

 

1)   Kabza M., Monkiewicz M., Financial consumers’ protection under the impact of reregulation and innovations, [w:] Gąsiorkiewicz L., Monkiewicz J. (eds.), Innovations in the development of the financial services: balancing private and public interests, Routledge, Taylor& Francis Group, London and New York, 2021, s. 77-94,

2)   Monkiewicz J., Monkiewicz M., Regulatory and supervisory systems and financial innovations: challenges, impacts, prospects, [w:] Gąsiorkiewicz L., Monkiewicz J. (eds.), Innovations in the development of the financial services: balancing private and public interests, Routledge, Taylor& Francis Group, London and New York, 2021, s. 113-129

 


2020

  

Książki i rozdziały w książkach:

 1)   Monkiewicz J., Monkiewicz M., Współczesne ramy ochrony konsumentów na rynkach finansowych, [w:], Jurkowska-Zeidler A., Rutkowska-Tomaszewska E., Wiktorow A., Monkiewicz J. (red.), Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym. Perspektywa konsumenta. Wykrywanie, Przeciwdziałanie, Zapobieganie, Wyd. PWN, Warszawa 2020, s. 319-346,

 

 

Artykuły w czasopismach:

 1)   Monkiewicz J., Monkiewicz M,  The Role Played by EIOPA in the Developments

in the Insurance Sector: European Consumer Protection Model [w:] Borda M., Grima S., Kwiecień I. (eds.), Life Insurance in Europe. Risk Analysis and Market Challenges, Series Title: Financial and Monetary Policy Studies, Volume 50, Springer, Switzerland 2020 s. 59-71

2)   Gąsiorkiewicz L., Monkiewicz J., Monkiewicz M., Technology driven innovations
in financial services: the rise of alternative finance,
Foundations of Management, Vol. 12(2020), s. 137-150,

 

2019

  Książki i rozdziały w książkach:

 

1)   Monkiewicz J., Monkiewicz M., Potrzeba nowego paradygmatu ochrony konsumentów na rynkach finansowych, [w:] Śliwiński A. (red.), Zarządzanie w warunkach ryzyka, Wyd. SGH, Warszawa 2019, s. 31-52,

2)   Monkiewicz J., Monkiewicz M., W poszukiwaniu nowego paradygmatu ochrony konsumentów na rynkach finansowych, [w:] Monkiewicz J., Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s.

 

2017

  Książki i rozdziały w książkach:

 

1)   Monkiewicz M., Wybrane aspekty kompensacyjne z tytułu szkód na osobie z wypadków drogowych w niektórych krajach EOG, Monkiewicz J. Monkiewicz M., (red.): Szkody osobowe z OC komunikacyjnego. W poszukiwaniu nowych rozwiązań, Wyd. Poltext, Warszawa 2017, s. 231-260

2)   Monkiewicz J. Monkiewicz M., (red.): Szkody osobowe z OC komunikacyjnego.
W poszukiwaniu nowych rozwiązań,
Wyd. Poltext, Warszawa 2017, 292 s.,

3)   Monkiewicz M., Systemy ochrony ubezpieczonych w przypadku niewypłacalności zakładu ubezpieczeń OC komunikacyjnego – trendy regulacyjne w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), [w:] Nowak A.Z., Nowak S., Jagodziński J. (red.), Polski Obszar Europejskich Rynków Finansowo-Ubezpieczeniowych Anno Domini 2017, Wyd. WZ UW, Warszawa 2017, s.71-92,

4)   Monkiewicz J., Monkiewicz M., Gołąb P., Ubezpieczenia po globalnym kryzysie finansowym: strategiczne elementy zmian, [w:] Kwiecień I. (red.), Ubezpieczenia
we współczesnym świecie. Problemy i tendencje,
Wyd. UE Wrocław, Wrocław 2017, s. 145-159,


2016

  Książki i rozdziały w książkach:

 1)   Monkiewicz M., Międzynarodowe tendencje integracyjne ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych [w:] Nowak A., Nowak S., Sopoćko A. (red.), Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych, Wyd. WZ UW, Warszawa 2016, s. 53-65,

2)   Monkiewicz J., Pazio W., Monkiewicz M., Nowe podejście do ochrony konsumenta
na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE,
[w:] Nowak A., Nowak S., Sopoćko A. (red.), Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych, Wyd. WZ UW, Warszawa 2016, s. 66-77,

3)   Monkiewicz M., Systemy ochrony ubezpieczonych w zarządzaniu ryzykiem niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, [w:] Jajuga K., Czerwińska T. (red.)., Ryzyko instytucji finansowych – współczesne trendy i wyzwania, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 286-323,

4)   Monkiewicz M., Pozostałe instytucje rynku ubezpieczeń (system nadzoru, system gwarancji i inne) tj. KNF, UFG, Rzecznik Ubezpieczonych, PIU, PBUK, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia – podręcznik, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 105-126,

 

Artykuły w czasopismach:

 

1)   Monkiewicz M., Tendencies for Cooperation between Insurance Guarantee Funds on the Example of the International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS), Prawo Asekuracyjne, nr 2 (87), 2016, s. 89-97,

2015 

Książki i rozdziały w książkach:

 

1)   Monkiewicz M., Sordyl G.,  Prokonsumencki wymiar działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, [w:] Monkiewicz J., Orlicki M. (red.), Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Współczesne wyzwania, Wyd. Poltext, Warszawa 2015, s. 149-184,

2)   Monkiewicz J., Monkiewicz M., Ochrona konsumentów w nowym paradygmacie regulacyjno-nadzorczym rynków finansowych, [w:] Monkiewicz J., Orlicki M. (red.), Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Współczesne wyzwania, Wyd. Poltext, Warszawa 2015, s. 13-38,

3)   Monkiewicz M., Ubezpieczeniowe systemy ochrony poszkodowanych w Unii Europejskiej – cele, zadania, architektura, [w:] Kawiński M. (red.), Doubezpieczenie społeczne idea i kontynuacja, Wyd. SGH, Warszawa 2015, s. 225-244,

 

Artykuły w czasopismach:

1)   Monkiewicz J., Monkiewicz M., Tendencje rozwoju ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. Nowe koncepcje i rozwiązania, Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 18 (1/2015), Wyd. Rzecznik Ubezpieczonych i Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Warszawa 2015, s. 5-18,

2)   Gąsiorkiewicz L., Monkiewicz J., Monkiewicz M., Changing architecture of the safety net in insurance world wide: post crisis developments, [w:] Manikowski P., Kwon W. J. (red.), Economic and Business Review, Volume 1 (15), Number 3, Wyd.  Poznań University of Economics Review (Economics and Business Review), Poznań 2015, s. 5-19,

  2014

 Książki i rozdziały w książkach:

1)   Monkiewicz M., Dynamics of the safety net in insurance: trends and challenges, [w:] Monkiewicz J., Małecki M. (red.), Macroprudential Supervision in Insurance. Theoretical and practical aspects, Palgrave Macmillan, London 2014, s. 21-37,

2)   Monkiewicz M., Polityka regulacyjna a bezpieczeństwo sektora ubezpieczeń – aspekty teoretyczne i praktyczne, [w:] M. Serwach (red.), Rynek ubezpieczeniowy – nadregulacja czy niedoregulowanie, Wydawnictwo Uniwersyteckiego Łódzkiego, Łódź 2014, s. 45-69,

 

Artykuły w czasopismach:

 1)   Cwalińska-Weychert Z., Monkiewicz M., Sordyl G., Działalność odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań europejskich,  Prawo Asekuracyjne 3/2014 (80) t. XX, s. 102-116,

2)   Monkiewicz M., Sordyl G., Analiza roli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w świetle pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych – wyzwania dla nauki i praktyki, [w:] E. Kosycarz., J. Ostaszewski (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Opracowanie naukowe z serii „Przedsiębiorczość”, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 141-155,

3)   Bamber B., Monkiewicz M., Sordyl G., Alternatywne metody wykorzystania funduszu pomocowego zarządzanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 342, Wrocław 2014, s. 140-149,

4)   Monkiewicz M., Rola samochodowych funduszy gwarancyjnych w przypadku transgranicznej niewypłacalności ubezpieczyciela OC komunikacyjnego na obszarze jednolitego rynku ubezpieczeniowego, [w:] Kaczała M., Lisowski J., Osak M. (red.), Aktualne problemy wybranych ubezpieczeń majątkowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2014, s. 101-110,  

 2013

 Artykuły w czasopismach:

 1)   Monkiewicz M., Sordyl G., Działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle aktualnej i proponowanej w Białej Księdze ujednoliconej organizacji  systemów gwarancyjnych w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, Nr 13, Kraków 2012, s. 259-276,

 2012

 Książki i rozdziały w książkach:

 1)   Monkiewicz M., Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a systemy gwarancyjne pewności ochrony ubezpieczeniowej. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2012.

Artykuły w czasopismach:

 1)   Monkiewicz M., Insurance Protection Funds In the European Union – Quo vadis?, Risk Management and Insurance Review, 2012, Volume 15, Issue 1, s. 89-106,

  2011

 Książki i rozdziały w książkach:

 1)   Monkiewicz M., Regulatory and supervisory issues and challenges in the Russian insurance sector in the aftermath of the transformation, [w:] Liedke P.M., Monkiewicz J. (red.), The future of insurance regulation and supervision. A global perspective. Wyd. Palgrave Macmillan, London 2011, s. 371-386.,

2)   Monkiewicz M., Kwiecień I., Rynek usług doradztwa i pośrednictwa w zakresie dochodzenia roszczeń [w:] Kwiecień I. (red.), Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza rynku,  Wyd. Poltext, Warszawa 2011, s. 211-218.,

3)   Monkiewicz M., Kompensacja szkód osobowych z ubezpieczenia komunikacyjnego OC w Polsce i wybranych krajach – analiza ekonomiczna [w:] Kwiecień I. (red.), Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza rynku, Wyd. Poltext, Warszawa 2011, s. 145-167.,

4)   Monkiewicz M., Bezpośrednia likwidacja szkód – aspekty prawnoporównawcze [w:] Ludwichowska K. (red.), Kompensacja szkód komunikacyjnych. Nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe (Traffic Accident Compensation. Modern Insurance Solutions), Wyd. Poltext, Warszawa 2011, s. 211-224.,

 

Artykuły w czasopismach:

 1)   Monkiewicz M., Jednolity rynek ubezpieczeniowy UE w warunkach globalnego kryzysu finansowego 2007-2009 – pomoc publiczna a wspólnotowe reguły konkurencji, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 228, Wrocław 2011, s. 325-334,

2)   Monkiewicz M., W poszukiwaniu nowej koncepcji sieci bezpieczeństwa rynków usług finansowych: wnioski dla ubezpieczeń, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyd. UE we Wrocławiu, nr 175, Wrocław 2011, s. 118-127,

3)   Monkiewicz M., Sordyl G., Funkcja pomocowa instytucji gwarancyjnych jako instrument stabilizowania rynku ubezpieczeniowego, [w:] Lisowski J. (red.), Studia ubezpieczeniowe: Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, Zeszyty Naukowe nr 181, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 132-140.,

 

 2010

 Książki i rozdziały w książkach:

 1)   Monkiewicz M., Bezpieczeństwo finansowe na rynku ubezpieczeń [w:] Szumlicz T., (red.), Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 293-309,

2)   M. Monkiewicz, Globalizacja działalności ubezpieczeniowej, [w:] Handschke J., Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia – podręcznik akademicki, Wyd. Poltext, Warszawa 2010, s. 373-408.,

3)   M. Monkiewicz, Systemy gwarancji realności ochrony ubezpieczeniowej, [w:] Handschke J., Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia – podręcznik akademicki, Wyd. Poltext, Warszawa 2010, s. 437-474.,

 

Artykuły w czasopismach:

  M. Monkiewicz, G. Sordyl, Regulacje dotyczące ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych w świetle najnowszych rekomendacji Komisji Europejskiej, Prawo Asekuracyjne, nr 4 (65), 2010, s. 25-37,

2)   Monkiewicz M., Instytucja funduszy ochrony ubezpieczonych w Unii Europejskiej – quo vadis?, Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 8, Warszawa, 1/2010, s. 37-48,

 

 2009

 

Książki i rozdziały w książkach:

 

1)   Monkiewicz M., Sordyl G., Analiza działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz funduszy ochrony ubezpieczonych w wybranych krajach Unii Europejskiej w zakresie niewypłacalności ubezpieczycieli w świetle globalnego kryzysu finansowego, [w:] Nowak A. Z., Nowak S., Sopoćko A. (red.), Rynki Finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 166-178.,

2)   Monkiewicz M. (red.), Ubezpieczenia komunikacyjne OC w Europie i w Polsce. Aktualne problemy, Wyd. Elipsa, Warszawa 2009,

3)   Monkiewicz M., Kancelarie odszkodowawcze na rynku OC w Polsce w świetle badań empirycznych, w: Monkiewicz M. (red.), Ubezpieczenia komunikacyjne OC w Europie i w Polsce. Aktualne problemy, Wyd. Elipsa, Warszawa 2009, s. 85-94.,

4)   Monkiewicz M., Kierowcy nieubezpieczeni na świecie: skala problemu, środki zaradcze, rezultaty [w:] Monkiewicz M. (red.), Ubezpieczenia komunikacyjne OC w Europie i w Polsce. Aktualne problemy, Wyd. Elipsa, Warszawa 2009, s. 187-223.,

 

Artykuły w czasopismach:

 

1)   Monkiewicz M., Bezpośrednia likwidacja szkód z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Doświadczenia krajów europejskich, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2, Wyd. PIU, Warszawa 2009, s. 153-167,

 

 

 

2008

 

Książki i rozdziały w książkach:

 

1)   Monkiewicz M., Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a Dyrektywy Komunikacyjne UE, [w:] Koch A., Aktualne problemy ubezpieczeń komunikacyjnych, Wyd. Beck, Warszawa 2008, s. 149-158,

 

Artykuły w czasopismach:

 

1)   Monkiewicz M., Historia przebiegu ubezpieczenia w świetle unijnych dyrektyw komunikacyjnych i regulacji krajowych poszczególnych państw członkowskich, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Prace Naukowe nr 1197, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 279-285,

 

 

2007

 

Książki i rozdziały w książkach:

 

1)   Monkiewicz M., Fundusze gwarancyjne w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej i ich rola w zakresie ochrony ubezpieczonych i poszkodowanych w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń” [w:] Sułkowska W. (red.), Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 277-284,

2)   JMonkiewicz M., Ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne na rynkach światowych, Wyd. Elipsa, Warszawa 2007.,

3)   Monkiewicz M., Rozwój funduszy gwarancyjnych na rynku ubezpieczeniowym Unii Europejskiej, Wyd. Fundacja WARTY i Kredyt Banku, Warszawa 2007,

 

 

 

Artykuły w czasopismach:

 

1)   Monkiewicz M., Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych w UE i USA – rozwiązania systemowe, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1/2, Wyd. PIU, Warszawa 2007, s. 2-16,

 

 

2006

 

Artykuły w czasopismach:

 

1)   Monkiewicz M., Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych w UE i USA – rozwiązania systemowe, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 11/12, Wyd. PIU, Warszawa 2006, s. 21-31,

 

 

2005

 

Książki i rozdziały w książkach:

 

1)   Monkiewicz M., Rynek Finansowy Unii Europejskiej, [w:] Sangowski T (red.), Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, Wyd. Poltext, Warszawa 2005, s. 49-75,

2)   Monkiewicz M., Monkiewicz J., Jednolity Rynek Finansowy Unii Europejskiej,
[w:] Monkiewicz J. (red.), Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej, Wyd. Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2005, s. 45-64,

3)   Monkiewicz M., Regulacyjna baza Jednolitego rynku ubezpieczeń Unii Europejskiej,                           [w:] Monkiewicz J. (red.), Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej, Wyd. Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2005, s. 65-82,

4)   Monkiewicz M., Systemy gwarancyjne na rynku ubezpieczeń Unii Europejskiej, [w]: Monkiewicz J. (red.), Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej, Wyd. Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2005, s. 155-191,

 

 

2004

 

Artykuły w czasopismach:

 

1)   Monkiewicz M., Jednolity rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej cz. I, Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 3/4, Wyd. PZU S.A., Warszawa 2004, s. 57-62,

2)    Monkiewicz M., Jednolity rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej cz. II, Wiadomości Ubezpieczeń 5/6, Wyd. PZU S.A., Warszawa 2004, s. 84-91,

 

 

 

 

2003

 

Artykuły w czasopismach:

 

1)   Monkiewicz M., Rozwój rynku ubezpieczeń w Rosji w latach 1997-2002, Wiadomości Ubezpieczeniowe  nr 11/12, Wyd. PZU S.A., Warszawa 2003, s. 82-87,

 

 

 

 

 

 

 ​