Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Publikacje dr Renata Pajewska-Kwaśny

 

 

    2022


 • ​R. Pajewska-Kwaśny, T. Gigol, Wspieranie uczenia się przez całe życie przez pracodawcę a satysfakcja z pracy na przykładzie pracowników administracji uczelni, „E-mentor”, Nr 1(93)/2022, s. 77 – 86, DOI: https://doi.org/10.15219/em93.1553

    2021

 • ​R. Pajewska-Kwaśny, K. Kreczmańska-Gigol, T. Gigol, Socially Responsible Leadership’s Impact on Stakeholder Management, Staff Job Satisfaction and Work Engagement, „European Research Studies Journal”, Vol.: 24 Nr/Zeszyt: 4, https://www.ersj.eu/journal/2805#
 • R. Pajewska-Kwaśny, Zasady funkcjonowania zakładu ubezpieczeń oraz Wypłacalność zakładu ubezpieczeń, w: J. Ostaszewski, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom I, Difin, Warszawa 2021, s. 341 – 355

    2020

 • R. Pajewska-Kwaśny, Ubezpieczenie zdrowotne studentów w kontekście wymiany międzynarodowej, w: K. Górak-Sosnowska, K. Kacperczyk (red.) Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego: strategie, wyzwania i dobre praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021, s. 229-242
 • R. Pajewska-Kwaśny, K. Górak Sosnowska (red.), Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021
 • R. Pajewska-Kwaśny, K. Górak Sosnowska, T. Gigol, Oddani ponad swoje siły: pracownicy administracyjni szkół wyższych o swojej pracy, w:  R. Pajewska-Kwaśny, K. Górak Sosnowska (red.) Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021, s. 105-115
 • R. Pajewska-Kwaśny, K. Górak Sosnowska, Takaful - ubezpieczenia muzułmańskie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020 


    2019

 • ​R. Pajewska-Kwaśny, Development Barriers Of The Private Health Insurance In Poland, Proceedings of the 45th International Academic Conference, London, 21 May 2019, IISES International Academic Conference, IISES International Academic Conference, London 2019
 • R. Pajewska-Kwaśny,  Możliwości implemantacji w Polsce rozwiązań amerykańskiego rezydualnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w: A. Śliwiński (red.), Zarządzanie w warunkach ryzyka: jubileusz 40-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. Tomasza Michalskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 239-258
 • R. Pajewska-Kwaśny, Zarządzanie ryzykiem w dziekanacie, w: R. Pajewska-Kwaśny, K. Górak Sosnowska (red.),  Dziekanaty w procesie zmian: nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 81 - 92
 • R. Pajewska-Kwaśny, K. Górak Sosnowska (red.), Dziekanaty w procesie zmian: nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019​


    2018
 
 • R. Pajewska-Kwaśny, Teraźniejszość i przyszłość rynku komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych, w: J. Ostaszewski, M. Wrzesiński (red.) Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 313 – 323
    2017

 • R. Pajewska-Kwaśny,  Evolution of the Market for Commercial Health Insurance in Poland, Managing the Global Economy, University of Primorska Press; MIC 2017

   

    2016

 • ​  R. Pajewska-Kwaśny, T. Michalski, A. Śliwiński, I. Tomaszewska, Ryzyko katastroficzne, PWE, Warszawa 2016 
 • R. Pajewska-Kwaśny, Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jako składowa strategii zarządzania należnościami przedsiębiorstwa, „Controlling i Zarządzanie”, Nr 2(10)/2016 
 • R. Pajewska – Kwaśny, Możliwości implementacji w Polsce wybranych aspektów amerykańskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, „Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia”, nr 1/2016, s. 95 - 112


      2015

 •  R. Pajewska-Kwaśny, Istota ryzyka (część druga, rozdział V), w: K. Kreczmańska – Gigol (red.), Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, Difin, Warszawa 2015, s. 93 - 101

        

      2014

 • R. Pajewska – Kwaśny, Ubezpieczenia w ochronie zdrowia, w: M. Jarosiński, Sł. Winch (red.), Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 93 – 108.
 • R. Pajewska - Kwaśny, Rola państwa w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń katastroficznych. Doświadczenia zagraniczne, w: J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska (red.), Rynek Finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2014, s. 423 – 432, 
  R. Pajewska - Kwaśny, I. Tomaszewska, Szkody środowiskowe w świetle regulacji zawartych w dyrektywie ELD, w: W. Ronka-Chmielowiec (red.), Prace Naukowe nr 342, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015; s. 288-297 
 • R. Pajewska – Kwaśny, Wyzwania dla rynków ubezpieczeń komunikacyjnych. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej, (współautor B. Cieślik, M. Topolewski) „Gazeta SGH”,  nr 2/14, luty 2014 r. s. 36 – 37


 Referaty

 • Ocena adekwatności ofert zakładów ubezpieczeń do specyfiki szkód środowiskowych w Polsce, zaprezentowany podczas sesji plakatowej na VIII Międzynarodowej Konferencji pt. Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Rydzyna, 19 – 21 maja 2014 r.
 • Rola Państwa w funkcjonowaniu ubezpieczeń katastroficznych. Doświadczenia zagraniczne, zaprezentowany podczas sesji plakatowej na Konferencji Katedr Finansowych zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krynica, 22 - 24 – 20 września 2014 r. 

      

       2013

 • R. Pajewska - Kwaśny, I. Tomaszewska, Prawno-ekonomiczne dylematy wprowadzenia ochrony przed skutkami powodzi na przykładzie ubezpieczeń katastroficznych, „Zarządzanie i Finanse”, Nr 2, część 5, lipiec 2013 r., Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 2084-5189, s. 185 – 196
 • R. Pajewska - Kwaśny, Analiza rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce  w świetle zgłaszanego zapotrzebowania na nie przez gospodarstwa domowe, „Handel Wewnętrzny” nr 2 (marzec – Kwiecień(A) 2013,  2012, s. 120 - 133

       2012

 • ​​R. Pajewska, K. Kreczmańska – Gigol, Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy, Infor Biznes Sp. z o.o., Wyd. 2, Warszawa 2012,
 • R. Pajewska, I. Tomaszewska, Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w okresie światowego kryzysu finansowego, w: K. Piech, K. Wierus (red.), Ostatni światowy kryzys finansowy. Przyczyny, przebieg, polityka przedsiębiorstwa, Instytut Wiedzy i innowacji, Warszawa 2012, t. III, s. 755 - 771
 • R. Pajewska (red.), Powódź – Infrastruktura – Finansowanie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, Wyd. Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa 2012 Numer specjalny 1/2012
 • R. Pajewska, Współpłacenie za usługi zdrowotne na przykładach zagranicznych, w : E. Nojszewska (red.), Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 103 – 109 

 Artykuły

 • R. Pajewska - Kwaśny, A. Jabłońska, System obowiązkowych ubezpieczeń katastroficznych w Rumunii, Powódź – Infrastruktura – Finansowanie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, Wyd. Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa 2012 Numer specjalny 1/2012, s. 83 – 95
 • R. Pajewska, K. Kreczmańska- Gigol, Involvement of Factors in Receivables Insurance as Exemplified by Poland, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), Index Copernicus Journal id: 6913, ISSN 2249-0191, Volume 2 (1) July 2012 , http://www.ijmss.com/July2012.htm#P5
 • R. Pajewska, I. Tomaszewska, Wpływ regulacji podatkowych na atrakcyjność produktów finansowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów:, Zeszyt Naukowy nr 119, SGH, s. 139 – 160
 • R. Pajewska, Alternatywne formy zabezpieczenia przed ryzykami związanymi ze skutkami starości, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 120, SGH, s. 108 – 124
 • R. Pajewska, K. Kreczmańska- Gigol, Европейский и польский страховые рынки в условиях финансового кризиса, „Эффективное Антикризисное Управление”, No 5 (74)/2012, s. 84 - 91
 •  R. Pajewska, Zagrożenia katastrofami naturalnymi w Polsce, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 3/2012s. 77 - 87
 •  R. Pajewska, K. Kreczmańska- Gigol, Применение факторинга в условиях кризиса, „Эффективное Антикризисное Управление”, No 6 (74)/2012, s. 86 - 93
   

         2011

 • R. Pajewska, I. Tomaszewska, Kanały dystrybucji w ubezpieczeniach [w:] J. Ostaszewski (red.) Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 463 - 477
 • R. Pajewska, A. Śliwiński, Rozwój ubezpieczeń w Polsce na tle wybranych krajów Europy [w:] W. Sułkowska (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 283 – 301
 • R. Pajewska, Ewolucja reformy systemu opieki zdrowotnej w świetle projektów rządowych i inicjatyw społecznych [w:] E. Nojszewska (red.), System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 235 - 251
 • R. Pajewska, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa [w:] K. Kreczmańska – Gigol (red.), Windykacja należności, Difin 2011, s. 325 - 332
 • R. Pajewska, A. Śliwiński, K. Piech, Ubezpieczenia, Raport Roczny 2010, wyd. Polskiej Izby Ubezpieczeń 2011, s. 10 - 58

 Artykuły

 • R. Pajewska, Wydatki Polaków na leczenie a ich skłonność do zakupu dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, „Handel Wewnętrzny”, nr 4 – 5/2011, s. 32 – 40 

Referaty 

 • R. Pajewska, Efektywność współpłacenia na przykładach zagranicznych, Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej pt. Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia w Polsce, organizowana przez Katedrę Ekonomii II w Kolegium Gospodarki Światowej SGH i Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Warszawa 15 – 16.11.2011

      2010

 Książki, podręczniki, skrypty

 • R. Pajewska, Finanse ubezpieczeń gospodarczych, w : J. Ostaszewski (red.) , Finanse, wyd. 5 rozszerzone, Difin 2010, s. 308 - 323
 • R. Pajewska, Instrumenty ograniczania ryzyka, w: K. Kreczmańska – Gogol (red.), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2010, s. 65 – 74
 • R. Pajewska, I. Tomaszewska, Wspólpraca banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce, w: T. Michalski (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin Profesora Zygmunta Bosiakowskiego, Oficyna SGH, Warszawa 2010, s. 133 - 151
 •  R. Pajewska, K. Kreczmańska – Gigol, Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy. Jak utrzymać zdolność płatniczą przedsiębiorstwa pomimo udzielania kredytów kupieckich?, Wyd. Indor Biznes, Warszawa 2010
 • R. Pajewska, A. Karmańska, A. Śliwiński, K. Piech, K. Gierzyńska, Raport Roczny 2009, wyd. Polskiej Izby Ubezpieczeń 2010
   

 Artykuły

 • R. Pajewska, I. Tomaszewska, Tendencje rozwojowe bancassurance na rynku polskim, „Myśl Ekonomiczna i Prawna”, nr 4(27)2009, s. 174 - 183

 Referaty
 

 • R. Pajewska, Szanse rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, Referat wygłoszony podczas konferencji organizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Pt. Ochrona zdrowia i gospodarka, 15 - 16 kwietnia 2010 r.
 • R. Pajewska, Ewolucja reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce w świetle projektów rządowych i inicjatyw społecznych, Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej Pt. Problemy stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia i możliwości rozwiązań, organizowana przez Katedrę Ekonomii II w Kolegium Gospodarki Światowej SGH i Fundacj Forum Obywatelskiego Rozwoju )FOR, Warszawa 18.11.2010


       2009

 Książki, podręczniki, skrypty

 • R. Pajewska, A. Karmańska, A. Śliwiński, K. Piech, K. Gierzyńska, Analiza rynku ubezpieczeń w roku 2008, PIU 2009
  2. R. Pajewska, I. Tomaszewska, Ocena stopnia współpracy banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji europejskich, w: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009

 Artykuły

 • R. Pajewska, Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce, „Handel Wewnętrzny” nr 1/2009, warszawa 2009, s. 46 – 52
 • R. Pajewska, Uwarunkowania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, „Marketing i Rynek” nr 2/2009, s. 26 – 32
 • R. Pajewska, Rynek ubezpieczeń na Białorusi, Ukrainie i w Rosji w kontekście funkcjonowania systemu Zielonej Karty, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 7/2009, s. 21 – 29,
 •  R. Pajewska, Ocena stopnia rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, Myśl Ekonomiczna i Prawna, Nr 1/24, s. 40 - 54
 • R. Pajewska, Stan ochrony zdrowia w Polsce – diagnoza i perspektywy systemu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 89, s. 9 – 21
 • R. Pajewska, Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 550/2009, s. 481 – 492
 • R. Pajewska, I. Tomaszewska, Tendencje rozwojowe bancassurance na rynku polskim, „Myśl Ekonomiczna i Prawna”, nr 4(27)2009, s. 174 – 183

  2008

Książki, podręczniki, skrypty

 • R. Pajewska, Koszyk świadczeń gwarantowanych jako podstawa reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), O nowy ład gospodarczy w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 207 – 215
 • R. Pajewska, Rozwój prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, w: B. Kołosowska, (red.) Współczesne finanse, wyd. UMK Toruń, s. 777 – 786
 • R. Pajewska, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, w: E. Kucka (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Wyd. UWM Olsztyn 2008, s. 363 – 379
 • R. Pajewska, A. Karmańska, A. Śliwiński, K. Piech, K. Gierzyńska, Analiza rynku ubezpieczeń w roku 2008, PIU 2008
    

Artykuły

 • R. Pajewska, Stan ochrony zdrowia w Polsce - diagnoza i perspektywy rozwoju systemu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, Zeszyty Naukowe KZiF, nr 89, s. 9 – 21
  R. Pajewska, Zarządzanie należnościami w Polsce, www.gazetaprawna.pl
   
  2007

 Książki, podręczniki, skrypty

 • R. Pajewska, Działalność ubezpieczeniowa w Polsce, w : A. Szelągowska (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce, wyd. Cedewu, Warszawa 2007
 • R. Pajewska, Strategie konsolidacji i de novo jako sposoby tworzenia konglomeratów finansowych, w: M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Konglomeraty finansowe, PWE, Warszawa 2007
 • R. Pajewska, Współpłacenie jako propozycja reformy finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w: W. Sułkowska, Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków 2007, s. 248 – 258
 • R. Pajewska, Finanse ubezpieczeń gospodarczych, w : J. Ostaszewski (red.) , Finanse, wyd. 5 rozszerzone, Difin 2007, s. 240 – 261
 • Pajewska, A. Karmańska, A. Śliwiński, K. Piech, K. Gierzyńska, Analiza rynku ubezpieczeń w roku 2007, PIU 2007

 Artykuły

 • R. Pajewska, Ubezpieczenie OC w działalności deweloperskiej, www.muratorplus.pl z 10.04.2007 
   
  2006


 Książki, podręczniki, skrypty

 • J. Ostaszewski (red.): "Finanse", wyd. 3 Difin 2006
 • R. Pajewska, A.Karmańska, A.Sopińska, K.Piech: "Analiza polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2005 r.",  Polska Izba Ubezpieczeń, 2006 
   

 Artykuły

 • R. Pajewska: "Charakterystyka polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych", cz.I, http://www.murator.pl/, 2006
 • R. Pajewska: "Charakterystyka polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych", cz.II, http://www.murator.pl/, 2006
 • R. Pajewska: "Ubezpieczenia gospodarcze na tle międzynarodowym", cz.I, http://www.murator.pl/, 2006
 • R. Pajewska: "Ryzyko pod kontrolą", cz.I, http://www.murator.pl/, 2006
 • R. Pajewska: "Ryzyko pod kontrolą", cz.II, http://www.murator.pl/, 2006


         2005

 Książki, podręczniki, skrypty

 • J. Ostaszewski (red.): "Finanse" (współautor), wyd. 2 zmienione, Difin 2005
 • R. Pajewska: "Prognoza rozwoju rynku ubezpieczeń na lata 2005-2007" (współautor), Polska Izba Ubezpieczeń, 2005

 Artykuły

 • R. Pajewska: "Współpraca zakładów ubezpieczeń z bankami – możliwości i korzyści", Serwis Finansowo – Księgowy, Infor, Nr 1 (507), 2005
 • R. Pajewska: "Jak ubezpieczyć się od utraty zysku, odpowiedzialności za produkt i szkód budowlanych", Serwis Finansowo – Księgowy, Infor, Nr 9 (515), 2005
 • R. Pajewska: "Jak ograniczyć ryzyko handlowe – ubezpieczenie należności i gwarancje ubezpieczeniowe", Serwis Finansowo – Księgowy, Infor, Nr 12 (518), 2005
 • R. Pajewska: "Ubezpieczenia kompleksowe – na co zwrócić uwagę i kiedy warto z nich skorzystać", Serwis Finansowo – Księgowy, Infor, Nr 28 – 29 (534 – 535), 200
 • R. Pajewska: "Competetive position of the polish insurance market against a background of selected european countries", London 2005

         2004

 Książki, podręczniki, skrypty

 • M. Romanowska, M. Trocki (red.): "Podejście procesowe w zarządzaniu" (współautor), t. II, SGH, Warszawa 2004 
   

 Artykuły

 • R. Pajewska: "Analysis of Insurance Market In the Countries of Central and Ekstern Europe In the Context of Europeal Tendencies", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 43, 2004
 • R. Pajewska: "Rynek ubezpieczeń w Polsce", Marketing i Rynek, nr 2/2004 
   

 Referaty

 • R. Pajewska: "Outsourcing w ubezpieczeniach", Konferencja pt. "Zarządzanie procesowe", Kazimierz Dolny, 2004

       2003

 Książki, podręczniki, skrypty

 • J. Ostaszewski (red.): "Finanse" (współautor), Difin 2003
 • R. Pajewska: "Prognoza rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce do 2005 r." (współautor), Polska Izba Ubezpieczeń, 2003 
   

Artykuły

 • R. Pajewska: "Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 34, 2003

 Referaty

 • R. Pajewska: "Analiza rynku ubezpieczeń w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w zestawieniu z tendencjami europejskimi", konferencja pt. "Rozwój ubezpieczeń w krajach Europy Środkowo-Wschodniej", Kraków 2003

       2002

 Książki, podręczniki, skrypty

 • J. Monkiewicz (red.): "Ubezpieczenia w Unii Europejskiej" (współator), Poltext 2002
 • M. Romanowska, M. Trocki (red.): "Przedsiębiorstwo partnerskie" (współautor), Difin, Warszawa 2002 
   

Artykuły

 • R. Pajewska: "Produkty niszowe w ubezpieczeniach", Marketing i Rynek, Nr 21/2002
 • R. Pajewska: "Bancassurance –jako szczególny przypadek aliansu międzysektorowego - nowym sposobem podnoszenia konkurencyjności banków i towarzystw ubezpieczeniowych", Finansista, n r5/2002
 • R. Pajewska: "Rola ubezpieczeń w działalności deweloperskiej", Inwestor, nr 5/2002 
   

Referaty

 • R. Pajewska: "Assistance w działalności ubezpieczeniowej", konferencja katedr finansowych, Katowice 2002
 • R. Pajewska: "Ocena rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce w kontekście procesów integracyjnych z Unią Europejską. Wnioski i wskazania dla krajów ubiegających się o członkostwo w Unii", Mostar 2002

      

        2001

  Książki, podręczniki, skrypty

 • T. Michalski, R. Pajewska: "Ubezpieczenia gospodarcze", WSiP, Warszawa 2001
 • J. Monkiewicz (red.): "Podstawy ubezpieczeń" tom I (współautor), Poltext 2001
 • T. Michalski (red.): "Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej" (współautor), Difin 2001 
   

Artykuły

 • R. Pajewska: "Rynek ubezpieczeń w Europie Środkowo – Wschodniej", Wiadomości Ubezpieczeniowe, Nr 1-2A/2001
 • R. Pajewska: "Ubezpieczyć turystę", Wiadomości Turystyczne, Nr 6/9/2001
 • R. Pajewska: "Sojusze bankowo – ubezpieczeniowe w Wielkiej Brytanii’, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 18, 2001 


  Referaty 

 •  R. Pajewska: "Funkcjonowanie systemu ubezpieczeń gospodarczych w Polsce", konferencja dla dziennikarzy zorganizowana przez Invest Bank S.A., maj 2001 

Najważniejsze publikacje przed 2001
 

Książki, podręczniki, skrypty

 • J. Ostaszewski (red.): "Jak zarządzać spółka akcyjną?" CIM 1995
 • J. Ostaszewski, R. Pajewska: "Zasady analizy cash – flow", Interfart 1995
 • J. Ostaszewski, R. Pajewska: "System oceny finansowej przedsiębiorstw", wyd. FRAMAX 1994
 • J. Monkiewicz (red.): "Podstawy ubezpieczeń", t. I, Poltext, Warszawa 2000 
   

 Artykuły

 • R. Pajewska: "Możliwości rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń", Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3-4/98
  R. Pajewska: "Sojusz strategiczny na przykładzie porozumień bankowo-ubezpieczeniowych", Organizacja i Kierowanie, Nr 2(100), 2000 

Referaty

 • R. Pajewska: "Strategie zakładów ubezpieczeniowych w Polsce na tle tendencji europejskich", VII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej 7–9 czerwca 2000 r. w Kazimierzu Dolnym
  R. Pajewska: "Ubezpieczenia na rynku nieruchomości," Konferencja pt. "Polski rynek nieruchomości 2000", Mikołajki, czerwiec 2000, organizowana przez Promocja Nieruchomości Sp. z o.o.