Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 publikacje prof. zw. dr hab. Tomasz Michalski

 

  

  2021  

 • Pojecie czasu rzeczywistego - wybrane obszary zastosowania, str 55-65 w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 396; ISSN 2083-8611 (współautorzy Stanisław Wieteska, Małgorzata Jeziorska)

 • Innovation, risk and finance paradigm from the polish perspective; ​International Journal of Innovation Studies  2021; ISSN 2096-2487; 107-112; DOI:10.1016/j.ijis.2021.07.002

  2020

 • Paradygmat finansów na przełomie XX i XXI wieku, str. 101-114  w monografii:

     Metody ekonometryczne, statystyczne i matematyczne w modelowaniu zjawisk społecznych: monografia dedykowana prof. dr. hab. Marii Podgórskiej. T. 1, Metody probabilistyczne w zastosowaniach ekonomicznych. Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2020; ISBN 978-83-8030-365-2; 1-230;

 • ​​European Insurance Markets in the Face of the 2007 Financial Crisis; International Advances in Economic Research 2020; ISSN 1083-0898; 419-432; (Adam Śliwiński współautor)

  2019

 • Developments of an Insurance Market in PIGS Countries After Crisis, str. 243 -257  
w Monografii: Economic and Financial Challenges for Ester Europe: Proceedings of the 9th International Conference on the Balkan and Eastern European Countries in the World (EBEEC) in Athens 2017. Współautorzy: Marietta Janowicz Lomott, Adam Śliwiński​

  

  2018

 • Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych 1996 – 2013, str. 179 – 182
 • ​Instytut Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych (2013 – 2017) – Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych (od 2017 roku), str. 205 – 210 
w monografii: Kolegium Zarzadzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:1993 – 2018; Adam Śliwiński (współautor)    

  2017
 • Ryzyko na rynku ubezpieczeniowym – aktualne problemy” w pracy zbiorowej pod redakcją R. Dankiewicza i A. Ostrowskiej-Dankiewicz p.t. „Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych”  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej ISBN 978-83-7934-139-9 Rzeszów 2017 r. Str. 13 - 23. Współautorzy: T. Michalski, A. Śliwiński
 • „Paradygmat finansów na przełomie XX i XXI wieku. Ewolucja, czy rewolucja?” w pracy zbiorowej pod redakcją A. Szymańskiej p.t. „Ubezpieczenia i finanse : rozwój i perspektywy” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; ISBN 978-83-8088-628-5; 1-198; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2017 str 103 - 116
 • „Anomalie na rynku finansowym. Co z paradygmatem finansów?” w pracy zbiorowej pod redakcją I. Kwiecień p.t „Ubezpieczenia we współczesnym świecie: problemy i tendencje”, ISBN: 978-83-7695-651-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław 2017 r. Str 137 – 144.
 • „Paradygmat finansów na przełomie XX i XXI wieku – dyskusja” w pracy zbiorowej pod redakcją T. Michalskiegi i A. Śliwińskiego p.t  „KSIĘGA JUBILEUSZOWA 100 lat edukacji ubezpieczeniowej w SGH”,  ISBN: 978-83-8030-190-0, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017 r. str 159 - 185
 • Journal of Reviews on Global Economics,  vol 6 2017,  ISSN:1929-7092 “Insurance Innovation Assessment Model – Process Based Approach (Part III)” współautor A.Karmańska, A. Śliwiński;
 • Management challenges in a network economy; Proceeding of the Make Learn and TIIM International Conference 2017  ISSN 2232-3309   str. 659 – 664 
 •  “European Insurance Markets in Face of Financial Crisis : Application of Learning Curve Concept as a Tool of Insurance Products Innovation – Discussion” współautor A. Karmańska, A. Śliwiński, Journal of Reviews on Global Economics, vol 6, 2017 r. ,  ISSN:1929-7092
 • “Development an insurance market in ”PIGS” countries after crisis” współautor  M. Janowicz-Lomott, A. Śliwiński [ w ] The Economies of Balkan and Easter Europe Countries in the Changed World  2017 r. str. 66 - 67   ISSN  978-618-5036-2
  2016
 • „Ryzyko katastroficzne” Praca zbiorowa T. Michalski, A. Śliwiński, R Pajewska-Kwaśny, I. Tomaszewska  PWE. ISBN 978-83-208-2222-9  Warszawa 2016 r.  liczba stron 210.   
  2015
 • “Insurance Innovation Assessment Model – Process Based Approach (Part I)” współautor A.Karmańska, A. Śliwiński;  Working Paper; ToKnowPress; e-book ISBN 978-961-6914-13-0 ; 1243-1249;  2015 rok.
 • „EUROPA
 • 2020 – wyzwania dla sektora ubezpieczeń” paragraf 1.3. rozdział I monografii „Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów” red I. Jędrzejczyk.  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2015 r. ISBN 978-83-64335-18-1 str. 39-60.   Współautorzy T. Michalski ; A. Śliwiński
 • „Analiza porównawcza rozwoju sektora ubezpieczeń w wybranych krajach UE. Zastosowanie wielowymiarowej statystycznej analizy porównawczej” Współautorzy T. Michalski ; A. Śliwiński. Rozdział w monografii naukowej: „Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza”  red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak. Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza; ISBN 978-83-7378-980-7; 1-391.  Warszawa 2015 r.

 

  2014

  Artykuły 

 • Recenzja książki autorstwa prof. L. Oręziak „OFE katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce”    Ekonomista  nr. 4 , 2014 r  str. 625 – 629 
 • „Kapitał intelektualny – wiedza, nauka, ryzyko”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów zeszyt nr 139, Warszawa 2014 str. 9 - 25
   

  2013

  Artykuły

 • Sektor ubezpieczeń, a wyzwania strategii „Europa 2020” (Ryzyko ubezpieczeniowe – skutek czy impuls aktywności gospodarczej) Adam ŚLIWIŃSKI (współautor); Tomasz MICHALSKI (współautor); Zarządzanie i Finanse 2013; ISSN 2084-5189; 135-146
 • “Demand for Life Insurance—An Empirical Analysis in the Case of Poland, Współautor: A. Śliwiński, M Rószkiewicz.  The Geneva Papers, 2013, 38, (62–87)
 •  “Innovations in Risk Management an Exemplified by the Polish Insurance Market ” 
    Współautor: A. Śliwiński; A. Karmańska  Journal of Reviews of Global Economics 2013 , 2; 407 – 415. 

  Referaty i wydawnictwa pokonferencyjne

 • Konferencja naukowo-praktyczna p.t. „Zarządzanie kopalniami głębinowymi, działającymi w warunkach ryzyka, z uwzględnieniem ubezpieczeniowej metody kompensacji szkód losowych”
    Organizator : Politechnika Śląska,  Wydział Górnictwa i Geologii,
  (Gliwice, 6 luty 2013 r.)
 • „Kapitał intelektualny – wiedza, nauka, ryzyko”
  Konferencja naukowa p.t. Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej
  Organizator:  Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
  Kraków  3 – 5 czerwca 2013 r.
 • „Sektor ubezpieczeń, a wyzwania strategii „Europa 2020”. Ryzyko ubezpieczeniowe – skutek czy impuls aktywności gospodarczej” współautor A. Śliwiński Konferencja Katedr Finansowych ; Organizator: Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania
  (Sopot 18-20 września 2013 r.)
 •  „Ryzyko na rynku ubezpieczeniowym- aktualne problemy” współautor A. Śliwiński
  Konferencja naukowa p.t. „Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2013” ; Organizator:  SGGW, Wydz. Zarządzania UW. Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka (Warszawa 23.10.2013 r.)
 • „Ocena rozwoju rynku ubezpieczeniowego przy wykorzystaniu SAW”          współautor A. Śliwiński 
  XXXII Konferencja Naukowa p.t. Wielowymiarowa Analiza Statystyczna 2013
  Organizator:  Instytut Statystyki i Demografii, Katedra Metod Statystycznych Uniwersytet Łódzki  (Łódź 18 – 20 listopad 2013 r.)
 • Aspekty ekonomiczno-społeczne wpływające na wynik techniczny w działalności Towarzystw Ubezpieczeniowych, w kontekście zastosowania Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SIPR) i Projektu eCall Polska 
  współautor A. Śliwiński 
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t.   Wyzwania dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych-  Kierunki rozwoju w orzecznictwie sądowym oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej i Paneuropejskiego Systemu Ratunkowego eCall Polska
  Organizator: Zakład Ryzyka i Ubezpieczeń Instytutu Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych SGH; Instytut Ekonometrii SGH; Zakładu Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Zarządzania UW, Zakładu Finansów i Zarządzania Ryzykiem Wydziału Zarządzania P W, Katedra Bankowości i Ubezpieczeń Akademii Leona Koźmińskiego, Stowarzyszenie PRO MOTOR oraz Operator eCall Polska
  (Warszawa 04.12.2013 r)

  

  2012

 Artykuły
 

 • „OFE – Czy to przypadkiem nie złudny element systemu kapitałowego oraz gwarant bezpieczeństwa przyszłych emerytów?” Współautor A. Śliwiński , STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZADZANIA I FINANSÓW  SGH  Zeszyt Naukowy 119  Warszawa 2012 r.  str. 7 -  39.
 • „Demand for Life Insurance—An Empirical Analysis in the Case of Poland”  Współautor: A. Śliwiński, M Rószkiewicz. 
  http://www.palgrave-journals.com/gpp/journal/v38/n1/abs/gpp201221a.html
 • „System emerytalny – refleksje po dyskusji na temat zmiany struktury strumienia zasileniowego w konstrukcji zwanej polskim systemem emerytalnym”, Współautor: A. Śliwiński,  STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZADZANIA I FINANSÓW  SGH  Zeszyt Naukowy 120  Warszawa 2012 r.  str. 97 -  107.

Referaty i wydawnictwa pokonferencyjne

 •  „Europa 2020” – wyzwania dla sektora ubezpieczeń  (Ryzyko ubezpieczeniowe w perspektywie wieloletniej)” współautor A. Śliwiński
  Konferencja p.t.  „Regionalny program rozwoju na tle strategii UE „Europa 2020”, z uwzględnieniem roli ubezpieczeń - na przykładzie Województwa Świętokrzyskiego”
  Organizator:  Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Wydz. Zarządzania i Administracji Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydz. Zarządzania UW.
  (Kielce 25 kwietnia 2012 r.)
 • „Ryzyko ubezpieczeniowe w perspektywie wieloletniej – wyzwania dla sektora ubezpieczeń ”  współautor A. Śliwiński
  Konferencja p.t. „Rynek ubezpieczeń wobec zmian w otoczeniu gospodarczym, przyrodniczym i społecznym”
  Organizator:  SGGW, Wydz. Zarządzania UW. Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka (Warszawa 26.10.2012 r.)

  2011

 Artykuły

 • „Polski system emerytalny – Co to za konstrukcja, gdzie i co poprawiać?”  Acta Universitatis Lodziensis  FOLIA OECONOMICA „Nr 254  Łódź  2011 r.   str. 5 – 35
 • „Demografia czy OFE, gdzie szukać korekt w polskim systemie emerytalnym?”
  Studia Ubezpieczeniowe – „Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego” red nauk J. Lisowski  Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Nr 181 Poznań 2011 r. str.300 – 309

 Referaty i wydawnictwa pokonferencyjne

 • „Polski system emerytalny – Co to za konstrukcja, gdzie i co poprawiać?” 
  XX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna p.t. „Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych
  Organizator:  Instytut Statystyki i Demografii oraz Instytut Ekonometrii U.Ł (Łódź 06-07 czerwiec 2011 r.)
 • „Polski rynek ubezpieczeń gospodarczych 2010 r. w ujęciu ekonomiczno –finansowym”  współautor A. Śliwiński
  Konferencja p.t. „Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2011”
  Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego, Wydz. Zarządzania UW. Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka (Warszawa 08.06.2011 r.)
 • „Ryzyko ubezpieczeniowe w perspektywie wieloletniej – wyzwania dla sektora ubezpieczeń w świetle Strategii „EUROPA 2020” ”  współautor A. Śliwiński
  Konferencja p.t. „Ubezpieczenia wobec Strategii dla Wzrostu Inteligentnego, Zrównoważonego, Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu – EUROPA 2020”
  Organizator: SGGW, Wydz. Zarządzania UW. Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka (Warszawa 26.10.2011 r.)

  2010

 Książki, podręczniki, skrypty

 • „Księga jubileuszowa z okazji 80 urodzin profesora Zygmunta Bosiakowskiego” Redakcja naukowa. Wydawnictwo SGH Warszawa 2010 r. str. 170
 • „Gdzie szukać korekt w polskim „systemie” emerytalnym” [ w ] „Księga jubileuszowa z okazji 80 urodzin profesora Zygmunta Bosiakowskiego” Praca zbiorowa pod red naukową T. Michalski Wydawnictwo SGH Warszawa 2010 r. str. 121 – 132

 Referaty i wydawnictwa pokonferencyjne

 • „Demografia, czy OFE, gdzie szukać korekt w polskim systemie emerytalnym ?” IV Międzynarodowa Konferencja „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”  Organizator: Katedra Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,  Rydzyna 2010 r. (referat)

 • „Polski rynek ubezpieczeń w dobie zmieniających się warunków otoczenia” współautor A. Śliwiński
  Konferencja p.t. „Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2010” Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego, Wydz. Zarządzania UW. Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka (Warszawa 26.05.2010 r.) (referat)
 • „Bez ryzyka, bez kapitału, najwyższa rentowność – specjalna oferta produktowa ZUS na prezydencję Polski w UE”  Konferencja p.t. „Priorytet rozwoju konkurencyjnego rynku ubezpieczeń w świetle prezydencji Polski w UE” Organizator: SGGW, Wydz. Zarządzania UW. Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka (Warszawa 20.10.2010 r.) (referat)

 Recenzje książek

 • Ubezpieczenia” praca zbiorowa pod red naukową J. Monkiewicz, J. Handschke Wydawca : POLTEXT Warszawa 2010 r.
  „Metody ekonometryczne” Autor: M. Kolupa, Z. Śleszyński , Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej Radom 2010 r.
  „Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem” Autor: S. Bożyk ; Wydawca: Wydawnictwo A.E im. K. Adamieckiego Katowice. 2010 r.
 • Katalaktyka instytucji finansowych rynku emerytalnego w perspektywie efektywności inwestowania” ; Autor: J. Poteraj ; Wydawca: CeDeWu Warszawa 2010 r.


  2009
Książki, podręczniki, skrypty

 • „W Sprawie Eliminacji Negatywnych Skutków Podatku Religi - Jak przywrócić ubezpieczeniowy charakter opłat na ubezpieczenia zdrowotne?” [ w ] „Finanse Wobec Sfery Realnej Gospodarki” tom I red. K.Znaniecka, T.Zieliński Prace Naukowe A.E. w Katowicach, s.171- 180, Katowice 2009 r. ISBN 978-83-7246-593-1współautorzy T. Michalski ; Adam Śliwiński, Jarosław Wierzbicki
 • „Risk Management, a nadzór finansowy w świetle kryzysu gospodarczego”Współautor: A. Śliwiński [ w ] „ Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu” Praca zbiorowa pod red naukową A.Z. Nowak, St. Nowak, A. SopoćkoWydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 r. str. 139-148
 • „Ubezpieczenia, a strumienie zasilające finansowanie publicznej służby zdrowia” Współautor: A. Śliwiński; J. Wierzbicki [ w ] Studia Ubezpieczeniowe praca zbiorowa pod red nauk J. Handschke
 • str. 493 - 502 


  Referaty i wydawnictwa pokonferencyjne

 • „Ubezpieczenia, a strumienie zasilające publiczna służbę zdrowia” Konferencja p.t. „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku (60-cio lecie Katedry Ubezpieczeń UAM w Poznaniu) (referat)
 • „Prewencja w ubezpieczeniach komunikacyjnych a strumienie zasilające publiczną służbę zdrowia” Organizator: PTE - Spotkanie w ramach cyklu „Czwartki u ekonomistów” 12.03.2009 r. (referat)„Jestem za, a nawet przeciw” refleksje po ostatnich propozycjach zmian charakterystyk „systemu” emerytalnego w Polsce”
  Międzynarodowa Konferencja: Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeniowych w krajach Europy Środkowo Wschodniej ; Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Katedra Ubezpieczeń (Kraków 02-04.12.2009 r.) (referat)
 • „Wzajemność ubezpieczeniowa jako forma realizacji nadzoru finansowego” Konferencja Naukowa 06.05.2009 r. n.t. Ubezpieczenia – teoria i praktyka, Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego, Wydz. Zarządzania UW. Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka (referat) 


 
 Recenzje książek

 • Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowo- Wschodniej” Praca zbiorowa pod red naukową W. Sułkowskiej  Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 2009 r.
 • „Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach. Rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na Świecie” Autor: M. Bac ; Wydawca TNOiK Toruń.
 • „Rynek komunikacyjny w Polsce i w UE w latach 2002 – 2009”  Autorzy: M. Monkiewicz, G. Sordyl, A. Śliwiński, K. Lemieszko.  Wydawca: Dom Wydawniczy ELYPSA 


 
  2008
  Książki, podręczniki, skrypty

 

 • J.Bosak, T.Michalski, K.Kuciński, A.Lewandowski, K.Piech: "Konkurencyjność Polski w procesie pogłebiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy", praca zbiorowa pod redakcją T.Michalskiego i K.Piecha, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008, stron.713
 • A.Karmańska red, "Ryzyko w rachunkowości", współautorzy: J.Wielgórska-Leszczyńska, K.Breja, M.Gawart, M.Giedroyć, E.Jagierska, K. Klimczk, A. Wachowicz. T.Michalski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, stron.535
 • T.Michalski, S.Dorosiewicz, K.Twardowska (praca zbiorowa), Matematyka podręcznik dla studentów studiów ekonomicznych", Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2008 r., stron 300


Artykuły

 • 34
 • T.Michalski, A.Śliwiński, "An Application of Multifactor Analysis into Study of Life Insurance Demand Determinants: The Case of Poland", Intercultural Dialogue and Management, University of Primorska, University center for Euro-Mediterrean Studies (EMUNI); the European Institute of the Mediterranean 9IEMed), Barcelona, Listopad 2008 
   

 Referaty

 • T. Michalski: "Czy i jak mierzyć poziom gospodarki opartej na wiedzy? Propozycje." Konferencja pt. "Konkurencyjność, wiedza, innowacje: Polska na tle Europy i współczesnych wyzwań rozwojowych", SGH, Warszawa, Katedra ubezpieczeńGospodarczych; Instytut Przedsiębiorstwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, 16 Maj
 • 2008 r.

 • T.Michalski, A.Śliwiński, J.Wierzbicki: "Ubezpieczenia, a strumienie zasilające publiczną służbę zdrowia" Konferencja pt. "Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI w. (60-cio lecie Katedry Ubezpieczeń UAM w Poznaniu), Czerniejewo 2008 r. 

 Inne publikacje

 • "Catastrophic risk: Theory and practice" w "The insurance of catastrophic risk in the European Union and global changes" pod redakcją I.Jędrzejczyk i S. Bożek-Węglarz, Wydawnictwo AE Kraków, s.75-86ISBN 978-83-7246-815-4
 • "W Sprawie Eliminacji Negatywnych Skutków Podatku religi - Jak przyrócić ubezpieczeniowy charakter opłat na ubezpieczenie zdrowotne?" w Finanse Wobec Sfery Realnej Gospodarki Tom I pod redakcją K. Znanieckiej, T.Zielińskiego, prace Naukowe AE w Katowicach, s.171-180 ISBN 978-83-7246-593-1 współautorzy: A.Śliwiński, J.Wierzbicki
 •  "Finansowanie Slużby Zdrowia (strumienie zasileniowe) - propozycja. Eliminacja negatywnych następstw podatku Religii", Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008  

 
 
  2007
 Książki, podręczniki, skrypty

 

 • T.Michalski: "Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny potencjału ekonomiczno-finansowego konglomeratów finansowych” (współautor A. Lewandowski) w monografii  „Konglomeraty finansowe” pod red M. Iwanicz-Drozdowskiej  PWE 2007  str 166 – 182
 • T.Michalski: "Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny konglomeratów finansowych” współautor A. Lewandowski w Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1176   Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe, a rynek polski  str. 260 – 269
 • T.Michalski: "Determinanty popytu na ubezpieczenia na życie na przykładzie rynku polskiego" współautor  M. Rószkiewicz, A.Śliwiński w „Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”  red nauk. W. Sułkowska  Wydawnictwo  Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków  str.147 -159.
 • T.Michalski: „Gdzie jesteśmy? Jak iść? Jakość kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym”w „ Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych” monografii naukowej z cyklu  „Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości” pod red naukową S. Dorosiewicza i A. Kobylańskiej Wydawnictwo SGH 2007 r  str. 524 - 535
 • T.Michalski: "Catastrophic Risks: Theory and Praktice" w monografii "The Insurance of Catastrophic Risk in the European Union and the Global Changes" red. prof I. Jędrzejczyk i S. Bożek-Węglarz Prace Naukowe AE Katowice str. 75 - 86

 Artykuły

 • T. Michalski: "Rynki finansowe wobec procesie globalizacji – historia i perspektywy rozwoju  (Ubezpieczenia gospodarcze wobec wyzwań globalizacji) Gazeta Ubezpieczeniowa Nr 22 (425) 29.05.2007 r.  str 12 – 14.

 Referaty

 • T. Michalski: "Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny konglomeratów finansowych" współautor A. Lewandowski Konferencja n.t. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe, a rynek polski Szklarska Poręba 24 – 26 wrzesnia 2007 r. Organizator: Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz Katedra Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • T. Michalski: "Determinanty popytu na ubezpieczenia na życie na przykładzie rynku polskiego” współautor M. Rószkiewicz, A.Śliwiński Konferencja n.t. Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Kraków 6 – 7 grudnia 2007 r. Organizator: Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • T. Michalski: "Gdzie jesteśmy? Jak iść? Jakość kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym" Konferencja n.t. Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych Warszawa 6 – 7 grudnia 2007 r. Organizator: KZiF Katedra Zarządzania Jakością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

  2006
 Książki, podręczniki, skrypty

 • T.Michalski: "Adaptacyjna filtracja w ubezpieczeniach” współautor K. Twardowska, B. Tylutki w „Statystyka aktuarialna – stan i perspektywy rozwoju w Polsce” pod red W. Ostasiewicza  Wydawnictwo AE Wrocław 2006 r. str. 216 - 230
 • T.Michalski:"Identyfikacja priorytetowych płaszczyzn konkurencyjności – warunkiem koniecznym budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce i w Unii Europejskiej” rozdział w monografii pt. „Unia Europejska w kontekście strategii Lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy” pod red nauk E. Okoń –Horodyńskiej i K. Piecha wydane przez  Instytut Wiedzy i Innowacji  Warszawa 2006 r. str. 118 – 137 .

  2005
 Książki, podręczniki, skrypty

 • T. Michalski: "Matematyka w ubezpieczeniach jak to wszystko policzyć?", (współautor) Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005
 •  T. Michalski: "Statystyka zbiór zadań" wydanie VIII zmienione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005
 • T. Michalski: "Moje spotkania z macierzami brzegowymi" [w:] "Od badań podstawowych do zastosowań w nowoczesnej gospodarce", Monografia wydana z okazji 45 lecia ekonometrycznej szkoły profesora Michała Kolupy, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2005
 • T. Michalski: "Prognoza rozwoju rynku ubezpieczeń na lata 2005-2007" (współautor), Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2005


 Referaty

 • T. Michalski: "Adaptacyjna filtracja w ubezpieczeniach (współautor). Konferencja z okazji jubileuszu prof. Z. Hellwiga, Katedra Statystyki AE, Wrocław 2005
 • T. Michalski: "Konkurencyjność Polski w świetle wybranych miar taksonomicznych". Konferencja Koła Młodych Ekonomistów SGH, Warszawa 2005
 • T. Michalski: "Ryzyko katastroficzne – teoria i praktyka". 2-ga Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Ubezpieczenia ryzyk katastroficznych w Unii Europejskiej na tle zmian globalnych, Katedra Rynku Ubezpieczeniowego AE w Katowicach, Sosnowiec 2005

 Recenzje książek

 • T. Michalski: Recenzja książki pod redakcją naukową J. Monkiewicza pt. "Jednolity rynek ubezpieczeniowy",Gospodarka Narodowa Nr 10/2005

  2004
 Książki, podręczniki, skrypty

 

 • T. Michalski (red.): "Ubezpieczenia gospodarcze – Ryzyko i metodologia oceny" (współautor), seria "Academia Oeconomica", Wydawnicwo C.H. Beck Warszawa 2004
 • T. Michalski: "Statystyka", wydanie IX zmienione Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004

 Artykuły

 • T. Michalski: "The System of Assessment and Monitoring of Regional Policy – Ouline Construction", Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance, Studies and Works, vol 43, 2004


 Referaty

 • T. Michalski: "Adaptive Filtering in the Presence of Heavy-Tailed Distributions in Inurance" (współautor), 57 International Atlantic Ecnomic Conference IAES, Lizbona 2004.
 • T. Michalski: "Adaptive Filtering in Inurance with jump noise" (współautor). 6-th World Congress of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability and 67- th Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics, Barcelona 2004
  T. Michalski: "Czy w Polsce mamy System Emerytalny – refleksje po pierwszej informacji ZUS o Zewidencjonowanych Składkach Emerytalnych". Konferencja: "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej", AE Kraków, Zakopane 2004
 • T. Michalski: "Identyfikacja priorytetowych płaszczyzn konkurencyjności – warunkiem koniecznym budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce i UE". Konferencja "Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce", PTE, Katedra Ekonomii UJ, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Kraków 2004

  2003
 Książki, podręczniki, skrypty

 • T. Michalski: "Prognoza rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce do 2005 roku" (współautor), Wydawnictwo EDYTOR, Warszawa 2003

 Ref

eraty

 • T. Michalski: "Co to jest ryzyko? - Od nauki do praktyki". Konferencja naukowa RODAN PROSERWIS: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy warunkiem efektywnego zarządzania, Białystok 2003
 • T. Michalski: "Metody taksonomiczne jako narzędzie rozszerzające możliwości wykorzystania klasycznej analizy fundamentalnej" (współautor: A. Lewandowski). Konferencja naukowa Akademii Ekonomicznej Wrocław Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń: "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe, a rynek polski", Szklarska Poręba, 2003


 Recenzje książek

 • T. Michalski: Recenzja książki pod red naukową E. Skawińskiej pt. "Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście" wydanej przez PWN Warszawa-Poznań 2002, Gospodarka Narodowa Nr 3/2003

  2002
 Książki, podręczniki, skrypty

 • T. Michalski: "Cele i instrumenty polityki gospodarczej - ilościowa analiza zależności" (współautor), Wydawnictwo Wydziału Zarzadzania UW, Warszawa 2002
 • T. Michalski: "Polska w procesie integracji europejskiej (Analiza okresu 1994-1999), Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2002
 •  T. Michalski: "Analiza techniczna rynku kapitałowego (podstawowe pojęcia i metody)" (współautor), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002

 Artykuły

 • T. Michalski: " Polska w procesie integracji "wszerz"" [w:] "Międzynarodowa współpraca krajów europy środkowo-wschodniej w warunkach globalizacji", Wydział Zarządzania UW i Centrum Badań Wschodnich UW, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002
 • T. Michalski: "Jak ocenić ubezpieczyciela - Metody taksonomiczne" Finansista Nr 3 (5) marzec 2002
 • T. Michalski: "Wykorzystanie miar taksonomicznych w ocenie procesu integracji wszerz na przykładzie Polski", Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Zeszyt 12, Warszawa 2002
 • T. Michalski: "W głąb" czy "wszerz"? Sprzeczność, czy nieudolna próba usprawiedliwienia opóźnienia procesu integracji Polski z Unią Europejską" [w:] "Integracja gospodarcza w Europie. Aspekty metodologiczne i porównawcze", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002

 Referaty

 • T. Michalski: "Proces europejskiej integracji – Polska uczestnik integracji wszerz". Konferencja Akademii Ekonomicznej w Katowicach – Katedra Ekonomii Zakład Systemów Gospodarczych: "Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej", Wisła 2002
 • T. Michalski: "System oceny i monitoringu polityki regionalnej – zarys konstrukcji". Konferencja międzynarodowa Branżowego Punktu Kontaktowego 6. PR UE przy Politechnice Koszalińskiej: "Rola nauki i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej w rozwoju regionów", Koszalin 2002


 Recenzje książek

 • T. Michalski: Recenzja książki J. Gajdy pt. "Ekonometria", Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa, czerwiec 2002

 
  2001
 Książki, podręczniki, skrypty:

 

 • T. Michalski (red. nauk.): "Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2001
 •  T. Michalski: "Ubezpieczenia gospodarcze" (współautor), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2001
 
 Artykuły
 •  T. Michalski: "Integracja wszerz – polska szansa, czy ujawnienie niemocy?", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt 20.
 • T. Michalski: "Polska droga do Unii Europejskiej [w:] "Integracja i globalizacja. Problemy przystosowań w państwach Europy Środkowowschodniej", Wydział Zarządzania UW i Centrum Badań Wschodnich UW, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001
 • T. Michalski: "Wpływ metody zróżnicowania regionalnego na poziom składek w ubezpieczeniach na życie" (współautor), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt 21
 • T. Michalski: "Zastosowanie miar taksonomicznych do oceny procesu integracji Polski z Unią Europejską", Gospodarka Narodowa nr 11-12/2001
 Referaty
 
 • T. Michalski: "W głąb czy wszerz ? Sprzeczność, czy nieudolna próba usprawiedliwienia opóźnień procesu integracji Polski z Unią Europejską". Międzynarodowa konferencja: "Integracja gospodarcza w Europie. Aspekty metodologiczne i porównawcze", Uniwersytet Łódzki, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej, Łódź 2001
 • T. Michalski: "Polska w procesie integracji "wszerz" – Co się stało z "Tygrysem Europy Środkowo-wschodniej w latach 1994 – 1999". Międzynarodowa Konferencja naukowa: "Państwa Europy Środkowo-Wschodniej a Stosunki Wschód – Zachód, Wydział Zarządzania UW i Centrum Badań Wschodnich UW, Warszawa 2001
 • T. Michalski: "Wykorzystanie miar taksonomicznych w ocenie procesu integracji "wszerz" na przykładzie Polski". Konferencja Kolegium Gospodarki Światowej SGH: "Mierniki oceny stanu gospodarki w skali globalnej i krajowej", Warszawa 2001
 
  Najważniejsze publikacje przed 2001
 
 Książki, podręczniki, skrypty
 
 • T. Michalski: "Podstawy Ubezpieczeń Tom I – mechanizmy i funkcje" (współautor), Poltext, Warszawa 2000
 • T. Michalski: "Polska w drodze do Unii Europejskiej. Gdzie jesteśmy? Jak iść?", Wydawnictwo D I F I N, Warszawa 2000
 Artykuły
 • T. Michalski: "Taxonomy Methods in Credit Risk Evaluation", International Advances in Economic Research, vol 2, No. 4, November 1996
 • T. Michalski: "Measuring the Similarity of Economic Processes" (współautor), International Advances in Economic Research, vol 6, No 4, November 2000