Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. zw. dr hab. Tomasz Michalski

 
 
Od grudnia 1979 r. pracownik SGPiS obecnie SGH. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (1978 r.) oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych (1981 r.) Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracę rozpoczął w Instytucie Ekonometrii SGPiS przy Wydziale Finansów i Statystyki, gdzie w 1987 przygotował i obronił rozprawę doktorską. W roku 1992 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a w 1995 otrzymał awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH. Od 2007 r. profesor tytularny.
Uczestniczył w organizowaniu i powołaniu Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych przy kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i od 1998 roku pełni funkcję kierownika tej Katedry. Od 2007 roku profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2008 - 2013 profesor zwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Twórca i obecny dyrektor Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych w Szkole Głównej Handlowej oraz pracownik Katedry Ryzyka i Ubezpieczeń będącej jednostką tego Instytutu.
Autor i współautor ponad 200 prac naukowych dotyczących ekonometrii, statystyki, ubezpieczeń, taksonomii i procesów integracji (artykuły w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, pozycje książkowe, podręczniki i skrypty, opracowania w ramach projektów badawczych KBN i innych, opracowania w ramach prowadzonych badań oraz zaprezentowane referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych).
Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego PAN; Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PAN, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, International Atlantic Economic Society oraz The Mathematical Association of America.
 
Zainteresowania zawodowe:
· Ogólna Teoria Ryzyka
· ryzyko w ubezpieczeniach – klasyfikacja, metody identyfikacji i kwantyfikacji
· ubezpieczenia – aspekt finansowy i organizacyjny
· procedury "Risk Management" – zarządzania w warunkach ryzyka
· proces europejskiej integracji "w głąb" a GOW
 
Specjalizacja badawcza:
· metody analizy porównawczej obiektów wielocechowych (taksonomia) i ich wykorzystanie do oceny obiektów wielocechowych.
· matematyczne modele sfery finansowej – ubezpieczenia, giełda.
· rola ubezpieczeń w procedurze zarządzania w warunkach ryzyka
 
Najważniejsze publikacje:
1.   “Property Insurance Risk Map in Determining Bonuses and Maluses“ International Advances in Economic Research vol 3. Nr 4. 1997 r. str. 384- 387.
2.   “Cechy mierzalne i niemierzalne w porównaniach gospodarek Polski i krajów Unii Europejskiej ” Przegląd Statystyczny vol. 45 Nr. 1 1998 r. str. 29 - 36
3.   Tomasz Michalski (SGH), Sławomir Dorosiewicz (SGH) “ Measuring the Similarity of Economic Processes” International Advances in Economic Research Vol 6 , Nr 4, November 2000. Str. 692 - 698.
4.   „Zastosowanie miar taksonomicznych do oceny procesu integracji Polski z Unią Europejską ” Gospodarka Narodowa Nr 11-12 ; 2001 r. str. 69 – 92.
5.   Tomasz Michalski (red.), R. Pajewska, A Lewandowski, S. Dorosiewicz  „Ubezpieczenia gospodarczy w Polsce i w Unii Europejskiej” DIFIN. ISBN 83-7251-172-1 Warszawa 2001. 
6.    omasz Michalski „ Polska w procesie integracji europejskiej. Analiza okresu  1994 -1999”  DIFIN. ISBN 83-7251-227-5 Warszawa 2002. 
7.   Tomasz Michalski (red.), Anna Karmańska, Adam Śliwiński, „Ubezpieczenia Gospodarcze, Ryzyko i metodologia oceny, C.H. Beck, ISBN 83-7387-402-X, Warszawa 2004.
8.   „Polski system emerytalny – Co to za konstrukcja, gdzie i co poprawiać?” Acta Universitatis Lodziensis FOLIA OECONOMICA Nr 254. 2011 r. str. 5–35
9.    Adam Sliwinski (SGH), Tomasz Michalski (SGH) and Malgorzata Roszkiewicz (SGH), “Demand for Life Insurance—An Empirical Analysis in the Case of Poland”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 2013 , 38, pp.62-87, http://www.palgrave-journals.com/gpp/journal/vaop/ncu
10. „Ryzyko katastroficzne” Praca zbiorowa T. Michalski, A. Śliwiński, R Pajewska-Kwaśny, I. Tomaszewska PWE. ISBN 978-83-208-2222-9 Warszawa 2016 r. liczba stron 210.