Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Agnieszka K.Nowak

 
 

 Biogram

 
dr Agnieszka K. Nowak – doktor nauk ekonomicznych ekonomii, adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu bankowego, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych oraz doktoranckich. Opiekun wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych.

Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi. Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na kierowniczym stanowisku ds. ryzyka finansowego (płynności, stopy procentowej w księdze bankowej oraz ryzyka rynkowego) i ryzyka operacyjnego oraz jest członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego.​ 

 

 Publikacje

 
Publikacje książkowe:

·       Belgium [w:] European Bank Restructuring During the Global Financial Crisis, edited by M. Iwanicz-Drozdowska, Palgrave Macmillan Studies In Banking And Financial Institutions, Hampshire 2016, ISBN: 978-1-403-94872-4 (with contributions from:
J. Kerlin, A. Kozłowska, E. Malinowska-Misiąg, P. Smaga, P. Wiśniewski,
B. Witkowski), p. 134-145

·       Belgia [w:] Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu, pod redakcją M. Iwanicz-Drozdowskej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015 (współautorzy J. Kerlin, A. Kozłowska, E. Malinowska-Misiąg, P. Smaga, P. Wiśniewski, B. Witkowski), s. 199-208

·       Ryzyko struktury bilansu, [w:] Zarządzanie ryzykiem bankowym, prof. dr hab.
M. Iwanicz-Drozdowska (red. nauk.), Poltext, Warszawa 2012

·       Edukacja finansowa. Doświadczenia i perspektywy, M. Iwanicz-Drozdowska (red. nauk.), (współautorzy: R. Kitala, A. Matuszyk), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

·       Edukacja finansowa - analiza inicjatyw podejmowanych w wybranych krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce (współautorzy: M. Iwanicz-Drozdowska,
R. Kitala, A. Matuszyk), [w:] Współczesna bankowość detaliczna,
 A. Szelągowska (red.), Cedewu, Warszawa 2010

 

Publikacje naukowe od 2010 r.:

·       Rozdział w monografii naukowej: Diversification of research in awareness and economic education of Poles (współautor: E. Cichowicz) [w:] Economic awareness and education - importance and measurement, Conference, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Warsaw, 9.12.2016

·       Rozdział w monografii naukowej: Poziom świadomości i wiedzy ekonomicznej w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej a jego konsekwencje społeczno-ekonomiczne (współautor: E. Cichowicz) [w:] Wyzwania integracji Gospodarczej w Unii Europejskiej (red. nauk. K. Opolski, J. Górski), publikacja z konferencji Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i NBP, ISBN 978-83-63856-21-2,Warszawa 2016, s. 157-164

·       Rozdział w monografii naukowej: Wykluczenie finansowe osób starszych na wsi w Polsce – przyczyny zagrożenia (współautor: E. Cichowicz), [w:] Wykluczenie społeczne ludzi starszych na wsi – mit czy rzeczywistość, pod red. nauk. M. Janoś-Kresło, Wydanie I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015, ISBN 978-83-8030-027-9, s. 299-311

·       Rozdział w monografii naukowej: Analiza działań na rzecz dzieci i młodzieży podejmowanych przez banki w Polsce w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (współautor: E. Cichowicz), [w:] O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, redakcja naukowa: J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015;

·       Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w wybranych bankach w Polsce, (współautor: E. Cichowicz), Gospodarka Narodowa nr 1 (275)/2015, styczeń – luty 2015, str. 103-128

·       Rozdział w monografii naukowej: Edukacja finansowa jako przykład polityki banków centralnych wybranych krajów UE wobec problemu wykluczenia finansowego i poprawy świadomości ekonomicznej obywateli (współautor:  E. Cichowicz), [w:] Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, redakcja naukowa: K. Opolski, J. Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; Warszawa 2014, ISBN 978-83-63856-04-5; forma publikacji: tradycyjna papierowa, s. 335-343,

·       Rozdział w monografii naukowej: Zmiany w strukturze oszczędności Polaków oraz w polityce depozytowej instytucji finansowych wywołane globalnym kryzysem finansowym, [w:] Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, redakcja naukowa: J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014; ISBN 978-83-7378-899-2; s. 209-230,

·       Rozdział w monografii naukowej: Analiza możliwości zastosowania metody DEA w modelach scoringowych, [w:] Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne; Innowacje, a wzrost gospodarczy. Część 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Katowice 2014 (współautor: A. Matuszyk), s. 113-126,

·       Zarządzanie ryzykiem płynności w bankach działających w Polsce w dobie globalnego kryzysu finansowego, Problemy Zarządzania Nr 2/2013 (42), Zarządzanie ryzykiem
i ubezpieczenia, pismo Wydziału Zarządzania UW, 2013

·       Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków komercyjnych (współautor: A. Matuszyk), Bezpieczny Bank Nr 1/2012 (46), 2012

·       Analiza efektywności zakładów ubezpieczeń działających w Polsce z zastosowaniem metody DEA (współautor: A. Matuszyk), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki o Finansach Nr 127, Wrocław 2010

·       Dealing with Over-indebtedness: Approaches in Selected Developed Countries
and in Poland (współautorzy: M. Iwanicz-Drozdowska, R. Kitala,
A. Matuszyk), Journal of Management and Financial Sciences, Volume III, Issue 3 (April 2010), Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance, 04.2010

·       Szkoła mądrego pożyczania, Poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej i zarządzania długiem (współautor: R. Kitala), Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2010 (działalność popularyzatorska)

·       Financial products and financial education in Poland in comparison to selected well-developed countries (współautorzy: M. Iwanicz-Drozdowska, R. Kitala,
A. Matuszyk), publikacja elektroniczna z dostępem zdalnym (www),
The International Gateway for Financial Education (IGFE), http://www.financial-education.org/dataoecd/32/48/43539638.pdf URL, 31.10.2009

 ​

 
 
 

 Kontakt

 
email: agnieszkak.nowak@sgh.waw.pl
 

 oferta dydaktyczna

 
  • 231120-0951 Rachunek efektywności w bankach
  • 236100-0951 Zarządzanie ryzykiem w bankach
  • Zarządzanie bankiem (ćwiczenia)
  • 196071-0951 Seminarium licencjackie
  • 290001-0951 Seminarium magisterskie​
 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Badania naukowe

 
​Najważniejsze projekty badawcze:
  • Społeczna odpowiedzialność wyższych uczelni - grant międzykolegialny SGH 2017​
 

 Adres

 
Katedra Systemu Finansowego
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 308
02-513 Warszawa

sekretariat pok.301 bud.M
22 564-9302 / 9311​