Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DR LESZEK MOSIEJKO

 

 

 BIOGRAM

 
dr  Leszek Mosiejko – absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności handel zagraniczny oraz studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie w UG. W latach 2005-2006 asystent w Katedrze Finansów, uczestnik dziennych studiów doktoranckich w latach 2006-2010 w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obronił pracę doktorską w 2011 roku. Od lipca 2012 roku został zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstwa, Instytut Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, gdzie pełnił kierownicze funkcje w zakresie finansów przedsiębiorstwa oraz strategii i rozwoju. Zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa obejmującymi kształtowanie się struktury kapitału, zarządzanie płynnością finansową, analizę finansową, efektywność inwestycyjną przedsiębiorstwa w warunkach asymetrii informacji na rynku kapitałowym.​ ​
 

 PUBLIKACJE

 
 • L. Mosiejko, M. Bernardelli, Dynamic measurement of the financial liquidity of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange between 2002 and 2017: cross-sectoral comparative analysis - Part 2, Journal of Management and Financial Sciences, No 41 (2020), pp. 9-32.
 • L. Mosiejko, NBP – funkcje i rola niezależnego banku centralnego, Polska Agencja Prasowa, http://pap21.pl/, Warszawa 2020, ss. 1-19, (working paper).
 • L. Mosiejko, Podstawy współczesnej gospodarki rynkowej, Polska Agencja Prasowa, http://pap21.pl/, Warszawa 2020, ss. 1-14, (working paper).
 • L. Mosiejko, M. Bernardelli, A. Sierant, Płynność finansowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w latach 2002-2017 w ujęciu sektorowym - część 1, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 173, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2019, ss. 9-27.
 • L. Mosiejko, M. Bernardelli, Analiza struktury kapitału spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ujęciu teorii hierarchii źródeł finansowania, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt naukowy nr 55, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2019, ss. 25-40.
 • L. Mosiejko, Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy – fikcja czy cel do osiągnięcia, Polska Agencja Prasowa, http://pap21.pl/, Warszawa 2019, ss. 1-16, (working paper).
 • L. Mosiejko, Rola NBP w równoważeniu sytuacji finansowej państwa, Polska Agencja Prasowa, http://pap21.pl/, Warszawa 2019, ss. 1-14, (working paper).
 • L. Mosiejko, Rewolucja cyfrowa a gospodarka, Polska Agencja Prasowa, http://pap21.pl/, Warszawa 2019, ss. 1-17, (working paper).
 • L. Mosiejko, Zamykanie się gospodarek, a globalizacja, Polska Agencja Prasowa, http://pap21.pl/, Warszawa 2019, ss. 1-9, (working paper).
 • L. Mosiejko, Czego nas uczą ekonomiczni nobliści?, Polska Agencja Prasowa, http://pap21.pl/, Warszawa 2018, ss. 1-21, (working paper).
 • L. Mosiejko, Investor relations and value reporting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2016.
 • L. Mosiejko, Struktura kapitału przedsiębiorstwa w warunkach asymetrii informacji na rynku kapitałowych w świetle wybranych teorii, [w:] Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach, red. nauk. J. Ostaszewski, A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, ss. 105-116.
 • L. Mosiejko, Wybrane aspekty relacji inwestorskich w świetle asymetrii informacji na rynku kapitałowym, [w:] O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, red. nauk.  J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, ss. 379-388.
 • L. Mosiejko, Rynek kapitałowy, [w:] Finanse, red. nauk. J. Ostaszewski, wyd. 6, Difin, Warszawa 2013, ss. 496-558, (współautor rozdziału).
 • L. Mosiejko, Relacje inwestorskie a kreowanie kapitału właścicielskiego - szanse i zagrożenia, [w:] Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i finanse, red. nauk. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, ss. 197-209.
 • L. Mosiejko, Rynek kapitałowy, [w:] Finanse, red. nauk. J. Ostaszewski, wyd. 5, Difin, Warszawa 2010, ss. 459-500, (współautor rozdziału).
 • L. Mosiejko, Zarządzanie składnikami kapitału obrotowego netto, [w:] Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. nauk. T. Cicirko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, ss. 149-176. 
 • L. Mosiejko, Koszt pozyskania kapitału a płynność finansowa spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001 – 2006 (współautor), [w:] Rynki kapitałowe a koniunktura, red. nauk. A. Szablewski, R. Wójcikowski, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2009, Łódź 2009, ss. 170-180.
 • L. Mosiejko, Rynek kapitałowy, [w:] Finanse, red. nauk. J. Ostaszewski, wyd. 4, Difin, Warszawa 2008, ss. 405-454, (współautor rozdziału).
 • L. Mosiejko, Droga Słowacji do euro, [w:] Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia. Wnioski z konferencji, red. nauk. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, ss. 51-58.
 • L. Mosiejko, Rynek kapitałowy, [w:] Finanse, red. nauk. J. Ostaszewski, wyd. 3, Difin, Warszawa 2007, ss. 354-395, (współautor rozdziału).
 • L. Mosiejko, Ocena stanu przedsiębiorczości w Polsce – fiskalne bariery rozwoju (współautor), [w:] Bezrobocie w Polsce – diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia badania statutowe, red. nauk. J. Ostaszewski, Opracowanie naukowe z serii „Przedsiębiorczość”, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 373-383.
 
 
 

 KONTAKT

 
leszek​.mosiejko@sgh.waw.pl
 

 PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 
 • ​​struktura kapitału przedsiębiorstwa,
 • płynność finansowa przedsiębiorstwa,
 • relacje inwestorskie na rynku kapitałowym, 
 • wycena przedsiębiorstwa,
 • leasing,
 • faktoring,
 • fuzje i przejęcia (M&A),
 • rynki finansowe​
 

 KONSULTACJE

 
​​Konsultacje odbywają się przez Microsoft Teams po wcześniejszym kontakcie mailowym.​​
 

 OFERTA DYDAKTYCZNA

 
 • 121410-0718 Analiza finansowa
 • 238430-0718 Zarządzanie płynnością finansową
 • 233910-0718 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie
 • Seminarium licencjackie:  197211-0718
 • Seminarium magisterskie: 297211-0718​
 

 BADANIA NAUKOWE

 
 • Wpływ relacji inwestorskich na poziom asymetrii informacji na rynku kapitałowym w Polsce, kierownik projektu: dr Leszek Mosiejko, członek zespołu: dr hab. Michał Bernardelli. Badania statutowe, 2019
 • Struktura kapitału spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w aspekcie teorii hierarchii źródeł finansowania w latach 2002–2017, kierownik projektu: dr Leszek Mosiejko, członek zespołu: dr hab. Michał Bernardelli. Badania statutowe, 2018.
 • Strategie zarządzania płynnością finansową a rentowność polskich przedsiębiorstw w latach 2002-2015, kierownik projektu: dr hab. Tomasz Cicirko, członkowie zespołu: dr Czesław Martysz, dr Leszek Mosiejko, dr Piotr Russel. Badania statutowe, 2017.
 • Identyfikacja trudności finansowych jednostek samorządu terytorialnego, kierownik badania: dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, uczestnicy projektu: dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, dr Leszek Mosiejko, dr Agnieszka Tłaczała. Badania statutowe, 2016
 • Pokusa nadużycia zaufania w świetle relacji inwestorskich na przykładzie rynku kapitałowego w Polsce, kierownik badania: dr Leszek Mosiejko. Badania statutowe, 2015.
 • Asymetria informacji w relacjach inwestorskich na polskim rynku kapitałowym, kierownik badania: dr Leszek Mosiejko. Badania statutowe, 2014
 • Płynność finansowa a system podatkowy, współautor. Badania statutowe, 2008.
 • Zarządzanie płynnością finansową spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001-2006 w aspekcie kosztu pozyskania kapitału, współautor. Badania własne, 2008. 
 • Obligacje jako alternatywne źródło finansowania spółek giełdach w Polsce,  współautor. Badania własne, 2007.  
 • Badania płynności finansowej przedsiębiorstw na Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2001-2005. Badania własne, 2006.
 • Ocena stanu przedsiębiorczości w Polsce – fiskalne bariery rozwoju, współautor. Badania statutowe, 2006.​​
​​
 

 SPECJALIZACJA BADAWCZA

 
​​

 • ​zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
 • struktura kapitału przedsiębiorstwa
 • analiza finansowa
 • funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach asymetrii informacji na rynku kapitałowym
 • relacje inwestorskie w świetle asymetrii informacji na rynku kapitałowym​
 

 ADRES

 
Katedra Systemu Finansowego
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 308
02-513 Warszawa

sekretariat pok.301 bud.M
22 564-9302 / 9311​​