Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Ewa Cichowicz

 
dr Cichowicz Ewa.jpg 

 Biogram

 

dr Ewa Cichowicz – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek informatyka i ekonometria) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunki: finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe). Ukończone Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego na SGH. Członek Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF) i Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (PTPS). Autorka i współautorka publikacji z zakresu wykluczenia finansowego oraz świadomości finansowej i edukacji ekonomicznej, ale także kapitału ludzkiego, bankowości (w tym – bankowości elektronicznej i nowoczesnych technologii w finansach), społecznej odpowiedzialności biznesu, efektywności w sektorze publicznym, ubezpieczeń społecznych (w tym – ubezpieczeń emerytalnych) i polityki społecznej (w tym – polityki rodzinnej). Wygłoszone referaty na ponad 55 konferencjach krajowych i międzynarodowych (w jęz. polskim, angielskim i francuskim). Promotorka kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich. 
 

 Publikacje

 

Publikacje naukowe od 2010 r.:

 • Cichowicz, E. Nowak, A. K. (2021). Evaluation of changes occurring in ALM models of banks in Poland after the outbreak of the COVID-19 pandemic / Ocena zmian zachodzących w modelach ALM banków w Polsce po wybuchu pandemii COVID-19. Bezpieczny Bank / Safe Bank, nr 4(85).
 • Cichowicz, E. Iwanicz-Drozdowska, M. Kurowski, Ł. (2021). Every knock is a boost. Cyber risk behaviour among Poles. Economics and Business Review, nr 21(4).
 • Cichowicz, E. (2021). Rozdział 9.1. Ubezpieczenia społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego, Rozdział 10.1. Konstrukcja systemu ochrony zdrowia, Rozdział 10.2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce – w „Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom II”, red. J. Ostaszewski i E. Malinowska-Misiąg, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Cichowicz, E. (2021). Wybrane problemy pomiaru efektywności polityki rodzinnej w Polsce – w „Ekonomia polityki rodzinnej. Wybrane zagadnienia”, red. J. Szczepaniak-Sienniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Cichowicz, E. Rollnik-Sadowska, E. Dędys, M. Ekes, M. (2021). The DEA Method and its Application Possibilities for Measuring Efficiency in the Public Sector – The Case of Local Public Employment Services. Economies, 9(2), 80
 • Cichowicz, E. Chłoń-Domińczak, A. Góra, M. Rutecka-Góra, J. (2020). Systemy emerytalne wyzwaniem dla nowych krajów członkowskich UE z Europy Środkowej i Południowej – w „Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020”, red. M. Strojny, Oficyna Wydanicza SGH, Warszawa.
 • Cichowicz, E. Nyga-Łukaszewska, H. Szczech-Pietkiewicz, E. Wojtkowska-Łodej, G. (2019). Inwestycje jako metoda walki z wybranymi rodzajami wykluczenia w regionach i państwach Europy Środkowo-Wschodniej” – w „Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes”, red. M. Strojny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cichowicz, E. Nowak, A. K. (2018). Społeczna odpowiedzialność wyższych uczelni w Polsce jako przejaw realizacji idei ekonomicznej teorii zrównoważonego rozwoju. Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 1(50).
 • Cichowicz, E. Nowak, A. K. (2018). Social responsibility of an organization from the perspective of public universities. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 520, Social Responsibility of Organizations Measurability of Social Impact, red. M. Rojek-Nowosielska, Wrocław.
 • Cichowicz, E. Rollnik-Sadowska, E. (2018). Inclusive Growth in CEE Countries as a Determinant of Sustainable Development. Sustainability, 10(11), 3973.
 • Cichowicz, E. Rollnik-Sadowska, E. Kozłowska, J. (2018). The assessment of technical efficiency in Public Employment Services. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 3(62).
 • Cichowicz, E. Rollnik-Sadowska, E. (2018). Metody pomiaru efektywności działania instytucji publicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 518, Statystyka publiczna a samorząd terytorialny, red. M. Wojtkowiak-Jakacka, L. Patrzałek, S. Kamiński, Wrocław.
 • Cichowicz, E. Nowak, A. K. (2018). Review of research on financial literacy and education of Poles. Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 4 (26).
 • Cichowicz, E. (2017). Kompetencje ekonomiczne jako warunek uczestnictwa jednostki w systemie społeczno – ekonomicznym. Transformacje. Pismo interdyscyplinarne, nr 1-2 (92-93).
 • Cichowicz, E. (2017). The use of corporate social responsibility in combating financial exclusion as an indication of entrepreneurial approach of banks. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka. Research on enterprise in modern economy – theory and practice, No 3 (22).
 • Cichowicz, E. Rutecka-Góra, J. (2017). Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego oszczędzania na starość – próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań. Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, #38 (3).
 • Cichowicz, E. Nowak, A. K. (2017). Innowacje w działalności bankowej w świetle przeciwdziałania zjawisku wykluczenia finansowego w Polsce. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, nr 2 (30).
 • Cichowicz, E. (2016). Zdrowie jako element kapitału ludzkiego – w "Zabezpieczenie społeczne a zdrowie publiczne", red. A. Kurzynowski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Warszawa-Radom.
 • Cichowicz, E. Nowak, A. K. (2016). Wybrane determinanty rozwoju rynku długoterminowego oszczędzania w Polsce – w "Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania", red. J. Rutecka-Góra, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cichowicz, E. (2016). Działania banków komercyjnych w zakresie edukacji ekonomicznej jako metoda walki z wykluczeniem finansowym. Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 4, no. 9.
 • Cichowicz, E. Nowak, A. K. (2016). Poziom świadomości i wiedzy ekonomicznej w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej a jego konsekwencje społeczno-ekonomiczne – w „Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej”, red. K. Opolski i J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Cichowicz, E. (2016). Wykorzystanie nowoczesnych technologii przez instytucje finansowe w procesie przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom 19, nr 1.
 • Cichowicz, E. Nowak, A. K. (2015). Wykluczenie finansowe osób starszych na wsi w Polsce - przyczyny zagrożenia ekskluzją i możliwości jej przeciwdziałania – w "Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi - mit czy rzeczywistość", red. M. Janoś-Kresło, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cichowicz, E. Nowak, A. K. (2015). Analiza działań na rzecz dzieci i młodzieży podejmowanych przez banki w Polsce w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – w „O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego”, Opracowanie naukowe z serii „Przedsiębiorczość”, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.\
 • Cichowicz, E. Nowak, A. K. (2015). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w wybranych bankach w Polsce. Gospodarka Narodowa, nr 1.
 • Cichowicz, E. (2014). Uwarunkowania przeobrażeń polityki rodzinnej – wybrane przykłady oraz propozycje kierunków zmian w zakresie wsparcia rodzin. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 364, Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich, red. A. Kubów i J. Szczepaniak-Sienniak, Wrocław.
 • Cichowicz, E. Nowak, A. K. (2014). Edukacja finansowa jako przykład polityki banków centralnych wybranych krajów UE wobec problemu wykluczenia finansowego i poprawy świadomości ekonomicznej obywateli – w „Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej”, red. K. Opolski i J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Cichowicz, E. (2013, 2018). Rozdział 11. Ubezpieczenia zdrowotne, Rozdział 12. Ubezpieczenia chorobowe i macierzyńskie, Rozdział 14. Ubezpieczenia rentowe – w „Ubezpieczenia”, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

 
 
 

 Kontakt

 
​ewa.ci​chowicz@sgh.waw.pl
 

 Problematyka proponowanych prac dyplomowych

 
 • Zabezpieczenie społeczne
 • Ubezpieczenia społeczne 
 • System emerytalny
 • Zabezpieczenie emerytalne 
 • Produkty bankowe, usługi finansowe 
 • Ryzyko w działalności instytucji finansowych (w tym – banków)
 • Nowoczesne technologie w usługach finansowych
 • Bankowość elektroniczna (e-banking)
 • Bankowość internetowa
 • Bankowość mobilna (mbanking) 
 • Analiza kondycji ekonomicznej instytucji (zwłaszcza banków i zakładów ubezpieczeń) 
 • Sposoby finansowania przedsiębiorstw
 • Wykluczenie finansowe, wykluczenie cyfrowe, mikrofinanse, edukacja ekonomiczna
 • Zarządzanie finansami osobistymi
 • Zachowania gospodarstw domowych na rynku finansowym 
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i instytucji publicznych
 • Etyka w instytucjach finansowych 
 • System ochrony zdrowia
 • Ubezpieczenie zdrowotne 
 • Polityka społeczna
 • Zmiany dotyczące rodzin i rodzinnych gospodarstw domowych 
 • Polityka rodzinna
 • Rynek pracy
 • Bezrobocie​
 

 Konsultacje

 
​​Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Badania naukowe

 
 • członek grantu międzyuczelnianego SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat: „Sektor LendTech i zjawisko wykluczenia kredytowego w dobie zrównoważonych finansów - zależności, konsekwencje, rekomendacje” (kierownik badania: dr hab. prof. UEP Krzysztof Waliszewski). Okres: 04.2022 r. – 04.2024 r.

 • członek grantu międzyuczelnianego SGH-UEW: „Macierzyństwo w okresie aktywności zawodowej a luka emerytalna kobiet (motherhood pension gap)” (kierownik badania: dr hab. prof. UEW Ilona Kwiecień). Okres: 02-2022 r. –11.2023 r.
 • członek grantu NCN pt.: „Umowa ubezpieczenia w XXI w.” (kierownik badania: dr hab. prof. UJ Piotr Tereszkiewicz). Okres: 04.2021 r. – 10.2021 r.
 • członek grantu NCN pt.: „Bezrobocie rejestrowane jako nie-tradycyjna ścieżka dezaktywizacji zawodowej osób starszych. Analiza z wykorzystaniem danych wzdłużnych o wielokrotnych zdarzeniach” (kierownik badania dr Ewa Gałecka-Burdziak). Okres: 12.2019 r. - 06.2021 r.
 • członek grantu międzykolegialnego SGH realizowanego w 2020 r. pt.: „Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów CEE” (kierownik badania: dr hab. prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak)
 • członek grantu międzykolegialnego SGH realizowanego w 2019 r. pt. „Inwestycje jako metoda walki z wybranymi rodzajami wyklu​czenia w regionach i państwach Europy Środkowej i Wschodniej” (kierownik badania: dr Honorata Nyga-Łukaszewska)
 • kierownik grantu międzykolegialnego SGH realizowanego w 2017 r. pt.: „Społeczna odpowiedzialność wyższych uczelni”​
 

 oferta Dydaktyczna

 

Przedmioty z własnej oferty dydaktycznej:


 • Ubezpieczenia (syg. 121260-0251)

 • Usługi finansowe (syg. 131100-0251)

 • Polityka gospodarcza i społeczna

 • (syg. 110550-0251)

 • Instytucje sektora finansowego

 • (syg. 234720-0251)

 • Ubezpieczenia społeczne

 • (syg. 220680-0251)

 • Social insurance (syg. 220681-0251) 

 • Seminarium licencjackie

 • (syg.190001-0251)

 • Seminarium magisterskie

 • (syg.290001-0251)


 • Zarządzanie ryzykiem w bankach – wykład współprowadzony z dr A. K. Nowak (syg. 236100-0951)

 • Zarządzanie bankiem – ćwiczenia i wybrane tematy w ramach wykładu prof. M. Iwanicz-Drozdowskiej (syg. 220750-0195​)

 • Ubezpieczenia –  wybrane tematy ćwiczeń i tematy w ramach wykładu dr hab. J. Ruteckiej-Góry (syg. 121260-0432)

 • Ubezpieczenie gospodarstwa domowego – wybrane tematy w ramach wykładów dr hab. J. Ruteckiej-Góry (syg. 131090-0432​)

 • Ubezpieczenia społeczne – wybrane tematy w ramach wykładów dr hab. J. Ruteckiej-Góry (syg. 220680-0432​)

 

 Adres

 

Katedra Systemu Finansowego
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 308
02-513 Warszawa

sekretariat pok.301 bud.M
22 564-9302 / 9311