Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Elżbieta Malinowska-Misiąg

 
Malinowska Misąg Elżbieta.jpg
 

 Biogram

 
 
dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1998-2012 pracownik naukowy w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Od listopada 2006 r. do czerwca 2007 r. doradca Ministra Finansów. W Szkole Głównej Handlowej od października 2012 r. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji książkowych, licznych artykułów naukowych, a także raportów i ekspertyz (m.in. dla Sejmu, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). W latach 2002-2009 uczestniczyła w wydawaniu kwartalnika Biuletyn Finansów Publicznych. Współautorka trzech kolejnych wydań podręcznika Finanse publiczne w Polsce (2002, 2007, 2008). Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane m.in. z organizacją sektora finansów publicznych, przejrzystością i stabilnością fiskalną, finansami jednostek samorządu terytorialnego.

 
 

 Publikacje

 
Publikacje naukowe od 2010 r.:

 • Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg (2020), Zarządzanie finansami publicznymi. Od budżetów gmin do strategii globalnych, Wydawnictwo Poltext i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Warszawa
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2020), Diverse Aspects of Local Fiscal Capacity – Case Study of Poland, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” Nr 23 (72)
 • Paweł Felis, Michał Bernardelli, Marcin Jamroży, Jacek Lipiec, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Grzegorz Otczyk, Joanna Szlęzak-Matusewicz (2020), Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w: Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2019), Potencjał dochodowy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (2019), red. W. Misiąg (współautorstwo), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2018), Possibilities of using in Poland the foreign models of predicting the fiscal distress in local government unit, “Optimum. Studia Ekonomiczne” Nr 3 (93)
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2018), Wskaźniki zadłużenia a kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” Nr 10
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2018), Dyscyplina finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 1918–2018 w: red. Janusz Ostaszewski, Michał Wrzesiński, Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2017), Finansowanie zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, Studia BAS Nr 4 (52)
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2017), Przejrzystość fiskalna a stabilność polskiego systemu finansów publicznych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” Nr 1
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg (2017), Efektywność transferów wyrównawczych pomiędzy sektorem rządowym a samorządowym w Polsce, „Finanse Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, Nr 1 (10)
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2017), Polski budżet w ocenie International Budget Partnership, „Kontrola Państwowa”, nr specjalny 1
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2017), Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego: doświadczenia zagraniczne a praktyka polska w: red. Marian Żukowski, Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy: problemy i dylematy, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Elżbieta Malinowska-Misiąg (2017), Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw a bezpieczeństwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego w: red. Aleksandra Jackiewicz, Adrianna Trzaskowska-Dmoch, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa: uwarunkowania, procesy, skutki, CeDeWu
 • Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (2017), red. W. Misiąg (współautorstwo), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa
 • European bank restructuring during the global financial crisis (2016), red. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Palgrave Macmillan (współautorstwo)
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2016), Nadzór fiskalny w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, „Studia BAS”, Nr 3(47)
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2016), Finansowanie kultury w Polsce ze źródeł publicznych, „Studia BAS”, Nr 2(46)
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (red.) (2016), Jawność i przejrzystość finansów publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2016), Konsekwencje zmian demograficznych dla budżetu państwa w: red. Bożena Kłos, Piotr Russel, Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak, Jan Misiąg (2016), Algorytmy podziału środków publicznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; Rzeszów
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2016), Zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług” Nr 125
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak, Jan Misiąg (2015), Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego, PRESSCOM, Wrocław
 • Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (2015), red. Wojciech Misiąg, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa (współautorstwo)
 • Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego (2015), red. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (współautorstwo)
 • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Elżbieta Malinowska-Misiąg (2015), Restrukturyzacja banków: w stronę większej przejrzystości informacji, w: red. Janusz Ostaszewski, O nowy ład finansowy w Polsce: rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2015), Kryzys a konsolidacja fiskalna w Polsce, w: red. Janusz Ostaszewski, O nowy ład finansowy w Polsce: rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • Elżbieta Malinowska-Misiąg (2014), Ewolucja zasad budżetowych w świetle rozwoju nauki finansów publicznych w: red. Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak Nauki ekonomiczne w XXI wieku: stan obecny i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Elżbieta Malinowska-Misiąg (2014), System emerytalny w Polsce a starzenie się ludności. Status quo i wyzwania na przyszłość w: red. Janusz Ostaszewski, Ewa Kosycarz, Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • Janusz Ostaszewski, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Piotr Russel (2013), Economic Crisis in the European Union and the General Government Financial Situation with Particular Focus of Poland. Part 2, “Journal of Management and Financial Sciences”, Vol. 6 Nr 14
 • Janusz Ostaszewski, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Piotr Russel (2013), Economic Crisis in the European Union and the General Government Financial Situation with Particular Focus of Poland. Part 1, “Journal of Management and Financial Sciences”, Vol. 6 Nr 13
 • Finanse (2013), red. Janusz Ostaszewski, Difin, Warszawa (współautorstwo) ​

 
 
 

 Kontakt

 
email: emisia@sgh.waw.pl​
 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się przez Microsoft Teams po wcześniejszym kontakcie mailowym​
 

 Oferta dydaktyczna

 
 • Finanse publiczne (sygn. 120210-1250
 • Analiza finansowa jednostek samorządowych (sygn. 136480-1250)
 • Prawo bankowe (sygn. 132400-1250)
 • Budżet samorządowy (sygn. 233060-1250)
 • Prawo finansowe i podatkowe (sygn. 222460-1250)
 • Seminarium licencjackie (sygn. 190001-1250)
 • Seminarium magisterskie (sygn. 290001-1250)

 

 Problematyka proponowanych prac dyplomowych

 
 • Budżet państwa
 • Gospodarka pozabudżetowa
 • Struktura dochodów i wydatków publicznych
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego
 • Analiza finansowa jednostek samorządowych
 • Deficyt budżetowy i zarządzanie długiem publicznym
 • Reformy finansów publicznych
 • Stabilność fiskalna​
 

 Specjalizacja badawcza

 
​​
 

 Adres

 
IKatedra Systemu Finansowego
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 308
02-513 Warszawa

sekretariat pok.301 bud.M
22 564-9302 / 9311​
​​