Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie

Deklaracja dostępności

(opublikowano: 31.03.2021 r.)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 28.09.2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.07.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 1. Strona może zawierać elementy bez tekstu alternatywnego.
 2. Na stronie występują znaczniki HTML służące do sterowania prezentacją strony a nie podziałowi semantycznemu.
 3. Nie wszystkie elementy strony spełniają kryteria wymaganego kontrastu.
 4. Mechanizm zwiększenia czcionki nie pozwala na podwojenie jej wielkości i nie działa dla niektórych elementów.
 5. Strona posiada grafiki przedstawiające tekst.
 6. Strona nie zapewnia prezentacji tekstu w obydwu wymiarach bez konieczności przewijania.
 7. Nie wszystkie obszary strony mogą być dostępne z użyciem wyłącznie klawiatury i nie do wszystkich treści można się dostać z pominięciem stałych elementów.
 8. Niektóre podstrony mogą nie mieć unikalnych tytułów.
 9. Niektóre treści generowane dynamicznie mogą wymagać przeniesienia focusu w sposób nieintuicyjny.
 10. Zdarzają się linki, które otwierają się w nowym oknie bez ostrzeżenia, załączniki nie mają podanego w opisie rozmiaru.
 11. Strony nie mają struktury nagłówków porządkującej treści.
 12. Znaczniki strukturalne (etykiety linków i plików graficznych) mogą nie być unikalne.
 13. W jednym formularzu w wyniku błędnego wypełnienia pól osoba niewidoma nie może przeczytać komunikatu błędu, mogą w nim też wystąpić problemy z grupowaniem pól.
 14. Na stronie występują błędy walidacji i przestarzałe znaczniki, które mogą utrudniać korzystanie z urządzeń wspomagających.
 15. Na stronie mogą występować elementy, które nie mają określonej nazwy lub etykiety, lub mają je niejednoznacznie określone.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r.
Data przeglądu deklaracji 24.03.2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Kapturkiewicz, adres justyna.kapturkiewicz@sgh.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A, ul. Rakowiecka 24
W budynku występują bariery architektoniczne uniemożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. W strefie wejściowej schody bez podjazdów. Budynek nie jest wyposażony w windę ani w toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem.

Budynek B (Biblioteka), ul. Rakowiecka 22B
Wolna od barier architektonicznych dolna kondygnacja budynku. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiająca pokonanie schodów prowadzących do wejścia. Zastosowano mechanizmy umożliwiające otwarcie drzwi zewnętrznych po naciśnięciu odpowiedniego przycisku i samoobsługowe platformy pozwalające osobie na wózku wjechać na poziom parteru. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem.

Budynek C, al. Niepodległości 128
Budynek wolny od barier architektonicznych. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje. W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. 

Budynek G, al. Niepodległości 162
Budynek w większości wolny od barier architektonicznych. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiająca pokonanie schodów prowadzących do wejścia. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje z wyjątkiem antresoli. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem.

Budynek M, ul. Madalińskiego 6/8
Budynek wolny od barier architektonicznych. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiająca pokonanie schodów prowadzących do wejścia. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem.

Budynek W, ul. Wiśniowa 41
W budynku występują bariery architektoniczne uniemożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiającą pokonanie schodów prowadzących na poziom parteru. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem.

Dom Studencki nr 1 „Sabinki”, al. Niepodległości 147
Budynek wolny od barier architektonicznych. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiająca pokonanie schodów prowadzących do wejścia. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje. W budynku znajdują się łazienki przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz dwa pokoje wyposażone w meble o obniżonej wysokości. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem.

Dom Studencki nr 2 „Grosik”, ul. Madalińskiego 31/33
W budynku występują bariery architektoniczne uniemożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. W strefie wejściowej schody bez podjazdów. Budynek nie jest wyposażony w windę ani w toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. ​