Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies

 
Pismo „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” jest kwartalnikiem, w którym zamieszczane są teksty o charakterze akademickim. Jego profil nawiązuje do anglosaskiej tradycji analitycznej znanej pod angielską nazwą public policy.

 nowa okładka.png

Teksty poświęcamy problematyce polityki publicznej w różnych jej wymiarach, w tym między innymi: 
 • analizie problemów publicznych (wyzwania, ryzyka),
 • analizie działań publicznych (reform) w różnego typu politykach (sektorowych i horyzontalnych),
 •  
 • sieci interesariuszy określonych polityk (policy communities), ich interesów, wzajemnych interakcji,
 •  
 • koncepcji czy teorii polityki publicznej (w tym polityk sektorowych),
 •  
 • modelom i cyklom w danej polityce (od diagnozy problemu do ewaluacji rozwiązania),
 •  
 • postawom, wartościom, motywom działania aktorów polityk (np. rola zaufania wśród interesariuszy, zdolność do współpracy),
 •  
 • metodom ewaluowania rezultatów w politykach,
 • wskaźnikom obrazującym rezultaty działań publicznych,
 •  
 • mechanizmom alokacji zasobów w działaniu publicznym (rynek i jego zawodność, zawodność państwa),
 •  
 • źródłom wpływającym na kształtowanie polityk publicznych (np. źródła intelektualne, społeczno-kulturowe, historyczne),
 •  
 • źródłom wiedzy w wybranych politykach (policy knowledge), brokerom wiedzy (sieci eksperckie),
 •  
 • procesom decyzyjnym i stylom działania w polityce publicznej (działania jednostronne vs. partnerskie, antycypacja problemów vs. reaktywność),
 •  
 • czynnikom instytucjonalnym współkształtującym politykę publiczną (np. systemy partyjne, parlamentarne, administracja publiczna).
Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconym zarówno politykom ekonomicznym, społecznym (np. socjalnym, ​ubezpieczeniach społecznych), infrastrukturalnym (np. energetyka, transport), jak i politykom typu edukacja, szkolnictwo wyższe, a także politykom horyzontalnym (polityka regionalna, strategie publiczne, itp.).​​

 

Dyscypliny naukowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN; dawniej MNiSW): nauki o zdrowiu, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych według Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD FOS): nauki o zdrowiu, ekonomia i zarządzanie, politologia, geografia społeczna i ekonomiczna, socjologia

Najważniejsze informacje

Tytuł czasopisma: Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies

ISSN: 2391-6389

eISSN: 2719-7131

Redaktor naczelny: Andrzej Zybała (SGH)

Wydawca: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z:
Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Rejestr dzienników i czasopism: PR 18551, Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Rok założenia: 2014

Kontakt z redakcją: kwartalnikSPP@sgh.waw.pl

Główna osoba do kontaktu: Andrzej Klimczuk (SGH), sekretarz redakcji, aklimcz@sgh.waw.pl

Częstotliwość: 4 numery w roku

Proces recenzji: podwójnie ślepa recenzja (double-blind peer review)

Opłaty za procedowanie artykułów (Article Processing Charges; APCs): brak

Opłata za zgłoszenie artykułu: brak

Licencja: Czasopismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” zapewnia dostęp do treści artykułów w trybie otwartego dostępu (Open Access) na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Indeksowanie: m.in. bazy danych BazEkon, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), CrossRef, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, Free Journal Network (FJN), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR), Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, Research Papers in Economics (RePEc), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Gale Academic OneFile, China National Knowledge Infrastructure (CNKI).

Archiwizacja: Biblioteka Narodowa, Biblioteka SGH w Warszawie, system Fatcat - Internet Archive, system PKP Preservation Network (PKP PN) notowany w The Keepers registry.​

Zasady autoarchiwizacji tekstów przez autorów: Czasopismo zezwala autorom i zachęca ich do zamieszczania swoich artykułów na prywatnych stronach internetowych oraz w repozytoriach instytucjonalnych. Dotyczy to zarówno wersji przed opublikowaniem, jak i wersji po publikacji.

Sieci społecznościowe: Facebook


Podstawowe statystyki

Artykuły opublikowane w zeszłym roku: 25

Maszynopisy otrzymane w zeszłym roku: 62

% zaakceptowanych w zeszłym roku: 40

% natychmiast odrzuconych w zeszłym roku: 12

Liczba recenzji zamówionych w zeszłym roku: 152

Liczba recenzji otrzymanych w zeszłym roku: 107

Średni czas między zgłoszeniem a publikacją: 34 tygodnie​

 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems

 
 

 Punktacja dla Studiów z Polityki Publicznej

 
Kwartalnik „Studia z Polityki Publicznej” jest czasopismem punktowanym: 70 punktów. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism.

Przypisane dyscypliny naukowe: nauki o zdrowiu, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne.

Indeksowanie i archiwizacja:

Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies

ISSN: 2391-6389

eISSN: 2719-7131​

Czasopismo jest w bazach:

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

CrossRef

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Biblioteka Nauki CEON / Library of Science CEON

BazEkon

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

Google Scholar

ICI Journals Master List/ICI World of Journals​

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Semantic Scholar

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) / Polish Scientific Bibliography

WorldCat

Mir@bel 

Publication Forum (Julkaisufoorumi, JUFO)

RePEc IDEAS

RePEc EconPapers

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Gale Cengage - Gale Academic OneFile

EBSCOhost

HeinOnline

​​International Political Science Abstracts (IPSA)

J-Gate

Free Journal Network (FJN)

Social Science Open Access Repository (SSOAR)

GESIS

SocioHub

China National Knowledge Infrastructure - CNKI Scholar

China National Knowledge Infrastructure - CNKI Central

OpenAIRE

LIBRIS

Arianta

MOST Wiedzy

Fatcat

WikiData

COnnecting REpositories (CORE)

World Catalogue of Scientific Journals

Lens

Dimensions

Scite

Scientific Literature (Scilit)

International Institute of Organized Research (I2OR)

Electronic Journals Library (EZB)

German Union Catalogue of Serials (ZDB)

ResearchGate

Baidu Scholar

OpenAlex

Platform for Responsible Editorial Policies (PREP)

Wypożyczalnia Academica

INFONA

JURN

RefSeek

Advanced Science Index (ASI)

Root Indexing

SocioWeb 

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR)

ChaoXing Periodicals

DTU Findit

Publons

Eurasian Scientific Journal Index

Jisc Library Hub Discover

SciRev

Wizdom.ai

Transpose​

Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX)

Historicum.net

SLSP Swisscovery

Technische Informationsbibliothek (TIB)

NAVER Academic

International Scientific Indexing (ISI)

International Society for Research Activity (ISRA)

Turkish Education Index 

EuroPub

LetPub

JournalTOCs

Quality Open Access Market (QOAM)

Neliti

Idealonline

National Collective Archive of Periodicals, Italy (ACNP)

Hungarian Scientific Bibliography (MTMT)

Journals Directory​ 

GoTriple

MIAR

Scinapse

PhilPapers

BibCnrs

Redalyc

​Czasopismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” zapewnia dostęp do treści artykułów w trybie otwartego dostępu (Open Access) na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).


ccby4logo.png  OAlogo.jpg