Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Wiśniewskim

2019-03-12 kategoria: informacja 

Profesor Andrzej Wiśniewski (1929 – 2019)

Profesora Andrzeja Wiśniewskiego znałem ponad 40 lat. Przepracowaliśmy wspólnie 17 lat w Katedrze Prawa Gospodarczego SGPiS/SGH, a gdy w 1994 r. Pan Profesor przeszedł na emeryturę, to nadal pozostał aktywny, wydawał różne publikacje z zakresu prawa autorskiego i handlowego oraz współpracował jako radca prawny z różnymi spółkami. Ostatnie moje spotkanie z Panem Profesorem miało miejsce 17 października 2018 r., gdy przyszedł na uroczystość odsłonięcia tablicy z imieniem Profesora Jerzego Lewandowskiego przy sali 103 w budynku głównym SGH. Elegancki starszy pan z laseczką, z przedwojenną klasą i świetną pamięcią, którą zachował mimo dobiegania już lat dziewięćdziesięciu. Młodsi i nawet w średnim wieku pracownicy SGH już nie pamiętają Profesora Andrzeja Wiśniewskiego, nie mówiąc o studentach SGH, ale wielu starszych absolwentów naszej Uczelni na pewno zachowało w pamięci tego świetnego dydaktyka i po prostu mądrego, otwartego i ciepłego człowieka, związanego z Uczelnią ponad 40 lat. Warto przypomnieć niektóre fakty z długiego i wartościowego życia Pana Profesora, które wcale nie było łatwe.

Profesor Andrzej Wiśniewski urodził się 1 stycznia 1929 r. w Częstochowie w rodzinie inteligencji pracującej. Tam uczęszczał do szkoły powszechnej i naukę kontynuował na tajnych kompletach podczas okupacji hitlerowskiej. Pod koniec II wojny światowej w latach 1943-1945 należał do AK. Maturę zdał w 1947 r. w Liceum Towarzystwa Szkoły Społecznej w Częstochowie. W owym czasie działał w Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Młodzieży Demokratycznej. W tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i równolegle na Wydziale Dziennikarstwa w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. Studia dziennikarskie po roku zamienił na filozoficzne i zaliczył cztery lata na Wydziale Filozofii UW. Podczas studiów prawniczych działał w Kole Prawników UW oraz w Zrzeszeniu Studentów Polskich, w którym był kierownikiem Wydziału Nauki w Komitecie Uczelnianym. Wydział Prawa na UW ukończył w 1951 r., uzyskując tytuł magistra, i w tymże roku rozpoczął pracę jako asystent przy Katedrze Teorii Państwa i Prawa UW. Po 2 latach zmienił miejsce zatrudnienia i od roku akad. 1953/1954 został zatrudniony w charakterze pomocniczego pracownika nauki w Katedrze Prawa na Wydziale Statystyki SGPiS przez ówczesnego Rektora Prof. Oskara Lange. 

Słabo płatną pracę w SGPiS na stanowisku starszego asystenta Pan Andrzej Wiśniewski łączył z zatrudnieniem w charakterze redaktora w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Po kilku latach tę dodatkową pracę zamienił na zatrudnienie w renomowanym Wydawnictwie Prawniczym, w którym był początkowo redaktorem czasopisma „Nowe Prawo”, potem sekretarzem tego wydawnictwa, a w końcu nawet zastępcą redaktora naczelnego Wydawnictwa Prawniczego. Przez cały czas to jednak praca w SGPiS była w centrum uwagi Pana Profesora, przy czym przedmiotem Jego szczególnych zainteresowań naukowych były zagadnienia wykładni prawa, rozstrzygania sporów ze stosunku pracy, prawa autorskiego oraz prawa handlowego. Rozprawa doktorska, nad którą pracował przez lata, dotyczyła właśnie problematyki rozstrzygania sporów ze stosunku pracy i wciąż z różnych względów przesuwało się jej ukończenie. W międzyczasie Pan Andrzej Wiśniewski wygrał w 1961 r. konkurs Stowarzyszenia Autorów ZAIKS nt. praw podmiotowych autorów i - co ciekawe - Jego dwie prace zgłoszone do tego konkursu zdobyły II oraz  III nagrodę, podczas gdy nagrody I w ogóle nie przyznano... Otrzymał liczne nagrody Rektora SGPiS za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W 1972 r. ówczesny Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki przyznał Mu nagrodę III stopnia za osiągnięcia naukowe.

Jednakże nieuzyskanie w terminie stopnia naukowego doktora spowodowało 2-letnią przerwę w pracy na Uczelni i zatrudnienie Pana Andrzeja Wiśniewskiego od 1963 r. na stanowisku wykładowcy w Katedrze Prawa na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS, a po pięciu latach na stanowisku starszego wykładowcy. Prowadził w owych latach liczne ćwiczenia, proseminaria i wykłady zwłaszcza z encyklopedii prawa i prawa cywilnego. W 1972 r. został dodatkowo zatrudniony na Uczelni w charakterze doradcy prawnego, po kilku latach został głównym specjalistą - radcą prawnym w SGPiS i tę dodatkową pracę wykonywał do 1983 r. Świadczy to niewątpliwie o wyjątkowej pracowitości Pana Andrzeja Wiśniewskiego, który większość swojego życia zawodowego przepracował na dwóch etatach. W ostatnich latach pracy na Uczelni Pan Andrzej Wiśniewski nadal publikował monografie, komentarze i artykuły zwłaszcza z prawa autorskiego i prawa handlowego, które odzyskało swoje znaczenie po zmianach zapoczątkowanych rozmowami przy Okrągłym Stole w 1989 r. i przejściu polskiej gospodarki na tory gospodarki rynkowej. Pan Andrzej Wiśniewski pisał o spółkach w podręczniku „Prawo gospodarcze”, który jako praca zbiorowa pracowników Katedry Prawa Gospodarczego SGPiS ukazał się w 1986 r. Właśnie zagadnienia spółek zaktualizował  też w skrypcie „Prawo gospodarcze (materiały uzupełniające)” wydanym pod redakcją niżej podpisanego w 1992 r. przez Wydawnictwa Uczelniane SGH, kiedy to gruntowne zmiany prawa spowodowane przejściem do gospodarki rynkowej wymagały pilnego ich przybliżenia studentom SGH. Od 1985 r. nakładem Wydawnictwa Prawniczego ukazywały się kolejne wydania kodeksu handlowego z objaśnieniami Pana Andrzeja Wiśniewskiego. W 1992 r. ukazała się publikacja Jego autorstwa pt. „Kodeks handlowy, prawo upadłościowe, prawo o postępowaniu układowym (przepisy, wprowadzenie, objaśnienia)”, bardzo przydatna w praktyce gospodarczej ze względu na coraz częstsze wykorzystywanie formy prawnej spółek, co rodziło liczne, nowe problemy prawne. Z wcześniejszych publikacji, do których wielu sięgało z pożytkiem, warto zwłaszcza przywołać pracę „Umowa wydawnicza. Komentarz – przepisy”, wydaną przez Wydawnictwo Prawnicze w 1979 r., czy opracowanie „Warunki zawierania umów o roboty budowlane”, wydane w 1990 r. przez SGH. Ta wieloletnia praca badawczo-publikacyjna została doceniona w SGH, gdyż przed przejściem Pana Andrzeja Wiśniewskiego na emeryturę Senat SGH przyznał Mu w uznaniu wyjątkowych zasług naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych godność profesora tytularnego Uczelni.

Na podstawie własnych, wieloletnich kontaktów z Profesorem Andrzejem Wiśniewskim oraz znajomości Jego publikacji mogę stwierdzić, że w pełni zasłużył na godność profesora tytularnego SGH. Nieraz w przeszłości zwracałem się do Niego o skonsultowanie nurtujących mnie problemów prawnych i podobnie czynili inni koledzy doktorzy zatrudnieni w Katedrze Prawa Gospodarczego SGPiS/SGH. Pan Andrzej, bo tak do Niego zawsze zwracaliśmy się, był dla nas autorytetem, tak samo jak nasz wspólny przez lata szef Profesor Jerzy Lewandowski, z którym Pan Andrzej był zaprzyjaźniony. Przyznanie godności profesora tytularnego Uczelni Panu Andrzejowi wszyscy uznaliśmy za swego rodzaju sprawiedliwość dziejową. Warto to wyraźnie podkreślić, bo za życia trudno spotkać się ze sprawiedliwymi ocenami otoczenia. Profesor Andrzej Wiśniewski pozostanie w naszej pamięci jako mądry, pracowity, uczynny i zarazem skromny człowiek. Będzie nam Pana brakowało, Panie Andrzeju…

                                                                         prof. em. SGH dr hab. Jerzy Gospodarek
 

Pogrzeb odbył się we wtorek 12.03.2019 r. o godz. 12.00 na Starych Powązkach.


 

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.